Comparteix:

Avaluació de les pràctiques

El tutor acadèmic o tutora acadèmica de la Universitat avaluarà la pràctica atenent els informes emesos pel tutor o la tutora de l'empresa o institució, i de la memòria entregada per l'estudiant/a.

Pràctiques curriculars

Pràctiques extracurriculars

  • Les pràctiques extracurriculars seran avaluades com a favorable / no favorable.
  • Aquestes pràctiques seran incorporades al Suplement Europeu del Títol.

 

Pràctiques vinculades a un TFE (Treball  Final d'Estudis)


  • Les pràctiques curriculars + TFE   s'avaluaran quan s'avaluï el TFE. La nota de les pràctiques externes serà l'obtinguda en el TFE. 
  • Un cop finalitzades les pràctiques i abans de la data de lectura del TFE, cal que l'estudiant/a presenti la següent documentació firmada i segellada:

Cal recordar que el TFG o TFM realitzat en modalitat B s'ha de defensar a la primera convocatòria de tribunals després de l'expiració del conveni.