Comparteix:

Sol·licitud de trasllat d'expedient

Els estudiants que volen canviar d’Universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols poden sol·licitar l’admissió directament a un Centre o estudi sense haver d’obtenir-ne la plaça pel procés de preinscripció, si se’n reconeix un mínim de 30 ECTS i no estan afectats per la normativa de permanència als estudis d'origen (si són UPC), d’acord amb el que estableix la Normativa UPC.

 

Es poden acollir a aquesta tipologia d’accés els estudiants que estan en una de les situacions següents:


▪ Estudiants que cursen uns estudis de grau i volen continuar-los en un altre centre o una altra universitat.

▪ Estudiants que cursen uns estudis de grau i volen canviar a uns altres estudis de grau dins el mateix centre o en un altre centre o una altra universitat.

▪ Estudiants que han cursat estudis de plans d’estudis ja extingits sense haver-los finalitzat i volen accedir a un estudi de grau dins el mateix centre, en un altre centre o en una altra universitat. Si es vol accedir al grau que substitueix la titulació extingida (o a un pla d’estudis posterior d’aquest mateix grau), no és necessari accedir-hi per aquesta via. Els estudiants poden sol·licitar l’accés per canvi de pla directament al centre.

 

A tenir en compte

Per poder fer el trasllat, cal tenir tancat l'expedient al Centre o Universitat d'origen.

No poden accedir per aquesta via els estudiants titulats o que estan en disposició d'obtenir el títol, ni els que volen simultaniejar estudis o cursar un itinerari conduent a una doble titulació.ESTUDIS QUE S’OFERTEN

5 places       GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA

5 places       GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA

5 places       GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA

5 places       GRAU EN ENGINYERIA DE RECURSOS MINERALS I EL SEU RECICLATGE

4 places       GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES TIC

4 places       GRAU EN ENGINYERIA EN AUTOMOCIÓ

 

Sol·licitud de trasllat d'expedient


L'estudiant accedeix a la Seu Electrònica de la UPC per omplir i registrar la instància.

  • A la Seu Electrònica caldrà adjuntar la instància degudament emplenada, el certificat de notes personal i el DNI

 

Cal tenir present

La resolució es farà pública a la web (enllaç)

Consulta el calendari acadèmic per saber els dies de matrícula. (calendari acadèmic)

 

Actualitzat:  26/06/2023