Comparteix:

FAQ

1. Preinscripció

Sí, el que compta és que els coneixements que pots acreditar s'acostin el més possible al perfil d'accés (mira't la normativa acadèmica del màster). Naturalment, els graus d'enginyeria i ciències s'acosten molt més a aquest perfil.

Si el títol és estranger, per a que sigui vàlid cal que al país d'origen també doni accés al nivell de màster.

Si el teu perfil no és exactament el que es demana no pateixis. La Comissió de Màster et pot admetre amb la condició que facis alguns cursos d'anivellament.

Si el teu perfil s'allunya molt del perfil d'accés al màster i els cursos d'anivellament no són suficients l'admissió és difícil. En aquest cas, el que et recomanem és que facis primer el grau d'Enginyeria de Sistemes TIC i després accedeixis al màster.

Si estàs acabant un grau a la UPC i et falta presentar el TFG pots fer la inscripció al màster. Tingues en compte que:

 • En cap cas pots obtenir el títol de màster si prèviament no has obtingut el títol de grau. 

Només has de seguir les indicacions que s'expliquen a «Preinscripció, admissió i matrícula». Llegir aquestes FAQ també t'ajudarà a entendre la documentació necessària. Finalment, si necessites suport en algun aspecte, posa't en contacte amb nosaltres.

2. Admissió

La comissió de màster segueix el criteri d'admissió que s'estableix a la normativa acadèmica del màster. El criteri senzillament avalua que tinguis els principals coneixements per superar el màster amb èxit.

Sí, pots presentar al·legacions davant la comissió de màster i, com a darrer recurs, un recurs d'alçada davant el Rector.

Si ets un estudiant de fora de la Unió Europea segurament et caldrà un document d'admissió per a sol·licitar el visat d'estudiant. Una vegada confirmat el pagament en el sistema, es genera automàticament el document d'admissió (carta d'acceptació).

3. Currículum

No és necessari, si bé pot ser interessant. En tot cas, la comissió sempre et pot demanar documentació que acrediti alguns punts del currículum.

Sí, l'experiència professional pot ser rellevant en el moment de l'admissió. La comissió de màster té en compte que alguns dels coneixements que es necessiten per accedir al màster poden haver-se adquirit o intensificat amb la pràctica professional. Això no obstant, tenir experiència professional no és un requisit per accedir al màster.

L'objectiu del currículum és ajudar a la comissió a decidir si tens el perfil adequat per a ser admès. Aquest perfil s'ha d'acostar al següent (en pots trobar una descripció més extensa a la normativa acadèmica del màster):

 •    Coneixements de llenguatges de programació imperatius
 •    Coneixements de matemàtiques
 •    Coneixements d'estructures de dades
 •    Xarxes de comunicacions
 •    Sistemes operatius i bases de dades

El currículum, doncs, ha d'ajudar a saber quins d'aquests coneixements tens i amb quina profunditat.

4. Quan el títol és estranger

Sí, pots accedir-hi sempre que en el país emissor del títol, aquest títol també doni accés al nivell de màster. Amb tot, quan títol i certificat acadèmic s'han emès a l'estranger, cal satisfer requeriments addicionals que afecten al títol i al certificat acadèmic:

Pel que fa al contingut del certificat acadèmic:

 1. Hi ha de constar informació suficient sobre el sistema de qualificacions emprat.
 2. S'ha d'acompanyar de la «Declaració d'equivalència de la nota final de carrera», que s'obté via web des d'aquesta aplicació

Pel que fa a la legalització del títol i del certificat acadèmic:

 1. Si el títol i el certificat acadèmic s'han emès a països de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa, són directament vàlids i no cal legalització.
 2. Si el títol i el certificat acadèmic s'han emès a països inclosos al Conveni de l'Haia, cal que el títol i el certificat acadèmic s'acompanyin d'una postil·la consignada per l'autoritat competent del país emissor.
 3. En la resta dels casos, el títol i el certificat acadèmic s'han de legalitzar per la via diplomàtica.

Pel que fa a la llengua del títol i el certificat acadèmic:

 1. Si el títol o el certificat acadèmic estan escrits en llengües diferents del Català i Castellà, cal acompanyar-los d'una traducció legal feta per un traductor jurat.

Connecta't a aquesta pàgina i cerca el país emissor dels documents. Allí mateix veurà els organismes del país emissor que poden afegir la postil·la a la teva documentació.

Pots trobar la llista dels traductors jurats al Català en aquesta pàgina.
També pots trobar la llista dels traductors jurats al Castellà emprant aquest cercador.

En el cas del títol i l'expedient acadèmic, pots fer-ho a través en els següents organismes:

 • Ministeri d’Educació del país d’origen dels documents.
 • Ministeri d’Afers Exteriors del país on es van expedir els documents esmentats.
 • Representació diplomàtica o consular d’Espanya al país que expedeix els documents.

No és necessari que homologuis o convalidis el títol (que és un procediment feixuc). Només cal que legalitzis el teu títol i el teu currículum com es diu a la FAQ «Puc accedir amb un títol estranger?».

5. Llengua del màster

Si, la llengua vehicular del màster és l'anglès.

D'acord amb el que s'estableix aquí, tens diferents maneres d'acreditar-ho:

 1. Presentant un certificat de nivell B2 o superior.  Mira't la columna B2 d'aquesta taula per saber quins certificats s'admeten.
 2. Demostrant que has cursat alguna titulació universitària que té per objecte l'estudi de terceres llengües sempre que impliquin un mínim de 30 crèdits ECTS d’aprenentatge d’una tercera llengua i que en aquest aprenentatge s’avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals, i comprensió i expressió escrites).
 3. Presentant un títol de de batxillerat o assimilat cursat a l’estranger si la llengua vehicular d’aquests estudis fou l'anglès. Quan la documentació aportada no permeti demostrar-ho, potser et demanarem un certificat d’estudis que n’indiqui la llengua vehicular, que ha de ser, en una proporció mínima del 50%, l'anglès.
 4. Presentant un títol universitari cursat a l’estranger si la llengua vehicular d’aquests estudis fou l'anglès. Quan la documentació aportada no permeti demostrar-ho, potser et demanarem un certificat d’estudis que n’indiqui la llengua vehicular, que ha de ser, en una proporció mínima del 50%, l'anglès. 
 5. Presentant un títol universitari cursat en una doble titulació o una titulació de grau conjunta amb una universitat estrangera, sempre que a la universitat estrangera la llengua vehicular fos l'anglès. En aquest cas, has de presentar una certificació que acrediti que un mínim de 120 crèdits ECTS o equivalent els vas cursar a la universitat estrangera en anglès.
 6. Si tens un títol de batxillerat o assimilat cursat a l'estat espanyol en una escola autoritzada d’altres països. La llengua vehicular d’aquests estudis ha de ser l'anglès.
 7. Si tens un títol de batxillerat o assimilat cursat a l'estat espanyol en centres educatius autoritzats a impartir currículums mixtos de batxillerat. La llengua vehicular d’aquests estudis ha de ser l'anglès.

L'objectiu de demanar el nivell B2 és garantir que podràs superar el màster amb èxit. Si consideres que tens un nivell equiparable al B2 però no el pots acreditar (per exemple per que és la teva llengua materna), exposa la teva situació amb el màxim detall per tal que la Comissió de Màster pugui decidir durant l'admissió. T'aconsellem, però, que miris d'acreditar formalment el teu nivell.

6. Matrícula

Sí, pots matricular-te de menys assignatures i fer el màster més poc a poc. Has de de tenir en compte, però, el següent:

 • Cada quadrimestre has de matricular 10 o més crèdits ECTS.
 • Els crèdits aprovats durant el primer i el segon quadrimestre han de sumar conjuntament 15 o més ECTS.
 • Has d'aprovar els 90 crèdits ECTS del màster en 3 anys acadèmics (6 quadrimestres) com a molt.
 • Si els crèdits aprovats en un quadrimestre són menys de la meitat dels crèdits matriculats, se t'aplicarà un seguiment especial amb l'objectiu de millorar el rendiment.

Si estàs admès i has confirmat la teva admissió et podràs matricular durant el període administratiu de matrícula. Normalment aquest període és a principis del mes de setembre. Si has confirmat l'admissió setmanes abans de la matrícula rebràs un correu amb els detalls de com has de matricular-te.

7. Altres preguntes

En el sistema espanyol, hi ha dos tipus de màsters. Els anomenats «màsters universitaris oficials» atorguen un títol oficial expedit per l'estat, estan supervisats i acreditats pels organismes estatals i tenen validesa legal. Els anomenats senzillament «màsters» o «màsters de formació permanent» atorguen un títol expedit per una universitat o altres tipus d'institucions i basen la seva validesa en el prestigi de la institució. En aquesta pàgina pots llegir una comparativa més extensa.

Sí. Els màsters universitaris oficials són els únics que obren la porta a poder fer un doctorat.

Aquesta és una pregunta difícil a causa dels múltiples factors que intervenen en el preu. Com a mínim has de saber que:

 • El preu dels màsters universitaris el fixa la Generalitat de Catalunya i pot canviar (generalment poc) cada curs.
 • Cada vegada que fas una acció administrativa (preinscriure't, matricular-te, sol·licitar el títol, etc.) has de pagar, el cost del servei en forma de «taxes».
 • El cost de matricular-se d'uns assignatura depèn dels crèdits ECTS i de quantes vegades has repetit l'assignatura.
 • Les tarifes de preus són sensiblement més cares si no ets resident a la Unió Europea.
 • Les teves circumstàncies particulars, per exemple gaudir d'una beca, poden canviar el cost.
 • La informació completa amb les tarifes detallades la pots trobar en aquesta pàgina.

Com a exemple, amb preus del curs 2023/24, un estudiant resident a la Unió Europea sense cap circumstància personal singular, que matricula totes les assignatures cada quadrimestre i que aprova totes les assignatures tindria aproximadament un quadre de costos com el següent:

Fase Concepte Cost (€)
Preinscripció i admissió Taxa de preinscripció 30,21
Acceptació d'admissió 300,00
Matrícula 1er quadrimestre Taxa gestió expedient acadèmic 54,54
Taxa recursos aprenentatge 35,00
30 ECTS matriculats * 27,67 830,10
Pagats a compte matrícula «confirmació admissió» -300,00
Matrícula 2n quadrimestre Taxa gestió expedient acadèmic 54,54
Taxa recursos aprenentatge 35,00
30 ECTS matriculats * 27,67 830,10
Matrícula 3r quadrimestre Taxa gestió expedient acadèmic 54,54
Taxa recursos aprenentatge 35,00
30 ECTS matriculats * 27,67 830,10
Sol·licitud títol màster Expedició del títol oficial 218,15
Enviament del títol (si escau) 30,00
TOTAL 3037,28