Comparteix:

Accés: requisits i complements

Accés directe:

Podran accedir de forma directa al MUEM tots els estudiants provinents d'una titulació universitària espanyola que habiliti per a la professió regulada d'enginyer tècnic de mines; així com tots aquells estudiants provinents  d'una  d'universitat estrangera amb estudis de grau en enginyeria minera o equivalent. 


Accés amb complements:

La comissió del màster analitzarà el pla d’estudis del grau o màster universitari de procedència de l’estudiant que sol·liciti l’accés al MUEM; i decidirà si aquest estudiant pot tenir accés al màster, i si és el cas, les assignatures complementàries que haurà de cursar; així com la seva seqüenciació temporal més lògica.

Pots consultar aquí la normativa: 

Normativa que regula els complements d’accés al Màster Universitari en Enginyeria de Mines

 

La Comissió del Màster, segons la normativa vigent, RD 822/2021Article 18, estimarà un màxim de 18 crèdits ECTS  com a complements de formació.