Comparteix:

Totes les notícies

Comparteix:

L’Ajuntament de Manresa i la UPC signen un acord de col·laboració per als pròxims anys

19/06/2020

L’Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han signat, el 18 de juny, un acord amb el qual es vol aprofundir en les relacions científiques, tècniques i econòmiques d’ambdues institucions, amb la finalitat de sumar esforços per establir camins d’actuació que afavoreixin i incrementin els contractes i les col·laboracions.

L’acord dóna èmfasi concretament en el Grup de Recerca consolidat en Circuits i Sistemes de Comunicació (CIRCUIT) de l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, que posa a disposició els seus coneixements a la ciutat de Manresa en el seu objectiu estratègic de convertir la transformació digital en una oportunitat pel desenvolupament tant de la ciutat com de la seva activitat econòmica

La UPC, en el seu campus de Manresa, col·labora habitualment amb l’ajuntament de la ciutat. Aquest conveni té per objecte establir les regles i principis bàsics de col·laboració en iniciatives conjuntes d’interès per ambdues parts. Es tracta d’emmarcar i coordinar l’actuació de l’Ajuntament de Manresa i de la UPC en activitats de formació, investigació científica de desenvolupament tecnològic i en la transferència de tecnologia desenvolupada per la universitat, mitjançant convenis.

La UPC és un organisme públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que desenvolupa activitats de docència, recerca i desenvolupament científic i tecnològic, i està interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar un dels fins de la docència i la recerca, com és la innovació i la modernització del sistema productiu.

D’altra banda, l’Ajuntament de Manresa, en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, té com a finalitat convertir la transformació digital en una oportunitat pel desenvolupament tant de la ciutat com de la seva activitat econòmica. Per aquest fi, l’ajuntament desenvolupa diferents actuacions per fomentar la implantació de les tecnologies de la informació i les comunicacions per avançar en el paradigma de la ciutat intel·ligent i, alhora, afavorir el model d’indústria 4.0 competitiva, amb potencial de creixement i sostenible a llarg termini.

En aquest sentit, tant l’Ajuntament de Manresa com la UPC han identificat oportunitats de cooperació recíproca amb la finalitat de millorar i facilitar el compliment de les seves obligacions i estan d’acord a establir una col·laboració en els camps científics i tecnològics d’interès comú, àdhuc la participació en projectes conjunts tant d’àmbit nacional com internacional.

L’acte, marcat per les mesures de seguretat establertes per la COVID-19, ha tingut lloc a la sala d’actes de la UPC Manresa i ha comptat amb l'assistència de diversos representants de les dues institucions. Han signat el conveni, per part de la universitat, el Professor Francesc Torres, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech i, per part de l’ajuntament, l’Il·lustríssim Senyor Valentí Junyent, alcalde de Manresa, que en els seus parlaments han tingut un record cap a Rosa Argelaguet, directora de la UPC Manresa, que va morir el passat 30 de gener.

L’alcalde de Manresa ha explicat en els seus parlaments que la ciutat de Manresa ha estat escollida per la Diputació de Barcelona per a finançar un estudi de ciutat intel·ligent. Per aquest motiu s’ha creat la regidoria de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent que iniciaran col·laboracions concretes amb el Grup de Recerca CIRCUIT de la UPC Manresa en el marc d’aquest acord.

També han assistit a l’acte, Josep Gili, regidor delegat de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, i Pere Palà, director del Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC i responsable del Grup de Recerca CIRCUIT.

 

Una Comissió Mixta

Per facilitar els projectes específics i el seu seguiment, es constituirà una Comissió Mixta integrada per part de la UPC pel vicerector/a de Transferència de Coneixement i Innovació, que actuarà com a copresident, el director/a de la UPC Manresa, i el director/a del Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació i, per part de l’Ajuntament de Manresa, pel regidor delegat de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, que actuarà com a copresident, el cap de Servei corresponent i un tècnic responsable del Servei.

 

Pin de la UPC a José Miguel Giménez, director en funcions de la UPC Manresa

El rector de la UPC ha aprofitat també la trobada a la UPC Manresa per lliurar el pin de la UPC al director en funcions José Miguel Giménez. Aquest gest que fa el rector amb els directors i directores dels centres docents de la UPC no s’havia pogut fer fins ara pel relleu sobtat de l’actual director el funcions causat per la defunció inesperada de Rosa Argelaguet i el posterior esclat de la crisi sanitària per la COVID-19.

 

 

 

 

Comparteix:

El programa de doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient de la UPC Manresa, acreditat per sis anys més

01/06/2020

L’acreditació favorable rebuda per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) suposa la renovació per als propers sis anys del doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient de la UPC Manresa. Es tracta de l’únic programa de doctorat que s’imparteix a la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) amb seu a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM).

El programa de doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient de la UPC Manresa ha rebut l’acreditació per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), fet que significa la continuïtat d’aquest doctorat per als propers sis anys i, per tant, que l’EPSEM continua oferint estudis en els tres cicles de l’educació superior: grau, màster universitari i doctorat. Així mateix, aquesta renovació representa una gran fita territorial, ja que és l’únic programa de doctorat de la UPC que té la seu a Manresa.

La recerca que es desenvolupa en l’àmbit del doctorat de Recursos Naturals està vinculada a l’ús dels recursos naturals des de totes les vessant, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte ambiental en tot el procés: des que s’obté la matèria fins a la gestió com a residu, passant pel processament i la gestió.

Unes investigacions que destaquen pel seu caràcter multidisciplinari, però sempre amb el nexe comú de la sostenibilitat del medi ambiental. A més, amb aquest programa la UPC Manresa contribueix a un dels reptes més importants de la societat del segle XXI recollit a l’Agenda 2030 de Nacions Unides, la lluita contra l’emergència climàtica. 

Actualment foment part del programa de doctorat 25 investigadors i investigadores que pertanyen a 5 grups de recerca. Des de la verificació obtinguda per a l’Espai Europeu d’Educació Superior, l’any 2012, el professorat ha generat 112 articles acadèmics, 59 dels quals s’han publicat en les revistes més prestigioses en aquest àmbit. Aquest fet, sumat a que el 80% de les tesis doctorals dels darrers cinc anys hagin rebut la qualificació cum laude, és un clar indicatiu de la qualitat de la producció científica que es genera en el marc d’aquest doctorat.

La majoria de l’estudiantat que ingressa (el 56%), prové del Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals que imparteix la UPC Manresa. Es destaca l’elevada satisfacció dels estudiants pels serveis i recursos disponibles, la millora continua del programa i una taxa d’inserció laboral superior a la mitjana. Tanmateix, el programa de doctorat destaca també per l’elevat interès que desperta entre l’estudiantat de països rics en recursos naturals, principalment de Llatinoamèrica.

El programa de doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient de la UPC Manresa va ser creat l’any 1992, sent pioner a l’estat en una Escola Universitària Tècnica. Des dels seus inicis ha format a 64 doctors i doctores i ha rebut nombrosos reconeixements, com ara la Menció cap a l’Excel·lència del Ministeri de Educació, Cultura i Esport (MECD) durant quatre anys consecutius.

Pàgina del doctorat:

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/recursos-naturals-medi-ambient

 

Comparteix:

Enginyeria de la Catalunya Central en la lluita contra el coronavirus

14/05/2020

Des de la primera setmana de confinament, un grup format per personal docent i investigador, personal d’administració i serveis i antics alumnes de la UPC Manresa es van posar en marxa per ajudar en la lluita contra el coronavirus, empesos per les necessitats detectades pel sistema de salut.

Ben aviat els esforços s’han adreçat a desenvolupar un respirador d'emergència. Amb aquest objectiu es va treballar en estret contacte amb Althaia, hospital de referència a la Catalunya Central, juntament amb empreses i entitats del territori.

Des de l’inici, es va pensar en una idea centrada en desenvolupar un accionament automàtic per uns tipus de respiradors d'emergència que són usats de forma manual en situacions d'emergència de curta durada, com ho són els trasllats de pacients que necessiten respiració assistida en ambulàncies o moviments dins del mateix hospital. Així es podia desenvolupar un prototipus de manera força ràpida.

Ara que la situació d'emergència és menys greu tant a Catalunya com a Europa, la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) ha atorgat, mitjançant una convocatòria extraordinària d’ajuts, una dotació econòmica a grups que havien iniciat desenvolupaments d’equipament o d’altres iniciatives que poden ajudar a fer front la COVID-19, a fi que puguin finalitzar els projectes.

Anomenat resUPCManresa i coordinat per l’investigador Pere Palà, director del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la UPC i professor a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), el projecte consisteix en el desenvolupament  d’un  disseny  de  ventilador  (respirador)  de  baix  cost  (objectiu  de  750  €)  replicable arreu del planeta per fer front a necessitats de cures intensives en zones amb una infraestructura  mèdica  mínima.  Es  tracta  d’una  proposta  viable,  com  ho  demostren  els  resultats assolits fins al moment actual, on el prototip té prestacions superiors a les d’altres alternatives publicades, presenta un cost menor i una replicabilitat major.

En el moment actual el prototip té un grau de desenvolupament prou avançat com per ser considerat com a funcional. Es parteix d’una  proposta  de  disseny  oberta:  Hardware  obert,  especificacions  mecàniques  obertes,  components de baix cost i fàcilment subministrables, acompanyat de software lliure i obert.

Es parteix d'un respirador manual tipus Ambu, tal com s’havia previst inicialment. Per accionar-lo s'ha dissenyat un sistema de palanca, amb elements que poden ser fabricats en materials diversos (plàstic, alumini, xapa...) i alguns elements que poden ser fabricats per impressió 3D de baix cost (fusió de filament).

El control de l'accionament es realitzarà amb una placa Arduino UNO, d'àmplia difusió mundial en el moviment "maker". Tindrà una interfície d'usuari senzilla però funcional i oferirà control de volum, pressió, freqüència. Cada respirador tindrà una autonomia mínima de 30 minuts sense estar connectat a la xarxa elèctrica per permetre trasllats o fer front a interrupcions momentànies de subministrament elèctric.

També dins el projecte es desenvoluparà un sistema per agrupar, en una única pantalla, la informació en temps real de l'estat de ventilació de diversos pacients, de forma que d'un cop d'ull una única persona pugui verificar la situació general. Una informació que es transmetrà amb tecnologia sense fils.

Cooperació i innovació tecnològica de la UPC per combatre la COVID-19

https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/cooperacio-tecnologica-per-combatre-covid-19

 

 

Comparteix:

Defensa tesis doctorals de Sarbast Ahmad Hamid i Hernan Francisco Anticoi Sudzuki

07/01/2020

El doctorands Sarbast Ahmad Hamid i Hernan Francisco Anticoi Sudzuki van defensar el 18 de desembre, les seves tesis doctorals a la sala d'actes de la UPC Manresa.

"Modelling of Liberation in Ta- and W-Rich Minerals" és el títol de la tesi doctoral de Sarbast Ahmad Hamid.

L'objectiu d'aquesta tesi és desenvolupar una metodologia adequada per caracteritzar els minerals complexos de Ta de baixa i mitjana llei per tal de desenvolupar estratègies de separació física més adequada. Com a resultat d'aquesta investigació, es proposa una metodologia per a la caracterització mineralògica i consta de tres nivells diferents utilitzant diferents tècniques analítiques.

 

 

"Strategic Minerals Milling Modelling of High Pressure Grinding Rolls and Process Parameters Dependency" és el títol de la tesi doctoral de Hernan Francisco Anticoi Sudzuki.

La comminució és el procés que consumeix més energia a la indústria minera: així el 60% de la despesa energètica és causa d'això. La majoria dels minerals d'interès es troben finament disseminats i íntimament associats amb la ganga, per tant, l'alliberament és l'objectiu principal per recuperar aquests minerals. Per optimitzar el procés de reducció de mida de les partícules, una correcta predicció de les característiques de la mòlta es converteix en una tasca crucial i ha estat la principal motivació per desenvolupar aquesta tesi. Els materials utilitzats en aquest estudi pertanyen a les anomenades matèries primeres estratègiques, segons la Comissió Europea, per augmentar la competitivitat en la producció local d'aquells materials que són clau per a la indústria i el seu subministrament es troba en una situació de risc. Les menes de tàntal i tungstè han estat seleccionades d'aquesta llista de matèries primeres crítiques, i s'ha desenvolupat un model metal·lúrgic basat en aquests dos tipus de materials. 

 

 

Aquestes tesis pertanyen al Programa de Doctorat Recursos Naturals i Medi Ambient i han estat dirigides totes dues per Pura Alfonso Abella i Josep Oliva Moncunill.

Comparteix:

Welcome Meeting dels projectes LIFE 2018

02/12/2019

Els passats 7 i 8 de novembre, el professor Xavier Gamisans va assistir al Welcome Meeting de la convocatòria de projectes LIFE 2018.

A la reunió, celebrada a Brussel·les, el professor Gamisans va poder presentar els principals trets del projecte que coordina (LIFE BIOGASNET), a més de rebre formació en quan a aspectes generals, financers, d’explotació de resultats i d'orientació a mercat.

El projecte iniciat l’1 de setembre de 2019, té una durada de 3 anys i mig, i compta amb la participació de les Universitats de Cadis i Nacional Tècnica d’Atenes, de les empreses AERIS Tecnologies Ambientals S.L. i Bioreciclaje de Cádiz S.AS., a més del centre de recerca EURECAT.

 

Comparteix:

Els projectes de recerca que es duen a terme a Catalunya Central aporten 13,3 milions d’euros al territori

02/12/2019

El passat 21 de novembre va tenir lloc la presentació de la 8à edició de l’informe de l’Observatori de la Recerca a la Catalunya Central. Catalunya Central compta amb 618 investigadors i 93 patents internacionals, a més de mantenir 208 projectes d’R+D+I públic i privats.

La Catalunya Central compta amb 208 projectes de recerca que conjuntament amb els acords de transferència de tecnologia aporten al territori 13,3 milions d’euros, d’acord amb el contingut de la 8a edició de l’Informe de l’Observatori de la Recerca a la Catalunya Central (ORCC), que es va presentar dijous passat a la seu del Consorci Hospitalari de Vic.

Catalunya es troba ara en el procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) que ha de permetre crear el marc de referència de les futures polítiques en matèria d'universitats, recerca i innovació que contribueixin a què el percentatge d’activitat econòmica basada en coneixement se situï en valors comparables als dels països capdavanters.

L’ORCC es configura com un informe singular pel seu caràcter transversal centrat en aspectes claus per a una ciutadania vinculada a la societat del coneixement i compta amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

L’informe situa en 618 el nombre d’investigadors de Catalunya Central, un territori que ha registrat 93 sol·licituds de patents internacionals entre 2014 i 2018 i que manté 307 acords de transferència de tecnologia, a més d’un total de 44 assajos clínics en actiu.

Enguany s’han analitzat 1.564 publicacions el que suposa un 21% de creixement respecte a l’edició anterior. El 2018 es van publicar 370 articles que representa la publicació d’un article diari.

L’origen de l’Observatori de la Recerca a la Catalunya Central va ser fer un informe bibliomètric que utilitza un indicador que valora l’activitat de recerca: l’índex h, i que mesura la producció científica combinant la qualitat i quantitat de les publicacions.

Per a l’elaboració d’aquest 8è informe, s’han analitzat les publicacions del darrer quinquenni per indicar l’índex h5 de cadascuna de les capitals de les comarques on es fa recerca. A partir d’aquestes dades, s’han analitzat les institucions, que són centres universitaris, centres de recerca i tecnològics, i centres hospitalaris. De cadascuna d’aquestes institucions se’n destaquen els 5 autors més prolífics. Aquest índex evoluciona positivament en totes les ciutats i institucions que han anat apareixent durant aquestes vuit edicions.

L’Observatori va néixer l’any 2012 a l’empara de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (UPC) amb l’objectiu de donar a conèixer la recerca que es duu a terme a la Catalunya Central (Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès).

Trobareu tota la informació a http://orcc.upc.edu/

 

Comparteix:

Premi UPC de Valorització de la Recerca 2019 a la millor patent i reconeixements als guardonats durant el 2018 a alguns projectes de la UPC Manresa

10/10/2019

Durant l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2019-2020 de la UPC, el passat 4 d'octubre, es va entregar el Premi UPC de Valorització de la Recerca 2019 a la millor patent al projecte Biometallum i diversos reconeixements a alguns projectes de la UPC Manresa guardonats durant el 2018.

Biometallum, el mètode per a la bioextracció de metalls d’equips electrònics en desús es va endur el Premi UPC de Valorització de la Recerca 2019 a la millor patent per la seva aplicació al mercat.

Van rebre un reconeixement pels premis obtinguts durant el 2018 els projectes:

Temps de... STEM, per haver obtingut la Menció d'Honor en la modalitat de Treballs de Divulgació Científica en el concurs internacional Ciencia en Acción.

"Recursos prácticos para acercar la química al aula", per haver guanyat la Menció d'Honor en la modalitat "Demostraciones de Química" del Programa Ciencia en Acción.

Biometallum, per haver obtingut el Primer Premi Iniciatives al Desenvolupament Empresarial atorgat per la Fundació Obra Social La Caixa.

Els premis i reconeixements es van lliurar en el marc de l'acte d'inauguració del curs 2019-2020, que va tenir lloc el passat 4 d'octubre.

Més informació a la Sala de Premsa de la UPC

 

 

Comparteix:

Biometallum, Premi UPC de Valorització de la Recerca 2019 a la millor patent

03/10/2019

El mètode per a la bioextracció de metalls d’equips electrònics en desús s’ha endut el premi a la millor patent per la seva aplicació al mercat. Els premis es lliuraran en el marc de l'acte d'inauguració del curs 2019-2020, el proper 4 d'octubre.

Més informació a la Sala de Premsa de la UPC

Comparteix:

La UPC Manresa mostra a les empreses el centre de recerca Smart Sustainables Resources, acreditat amb el segell TECNIO

03/10/2019

Des del passat mes de maig, el centre de recerca de la UPC Manresa Smart Sustainable Resources (SSR-UPC) forma part del conjunt de Desenvolupadors de Tecnologia acreditats per TECNIO. L’11 de juliol, la UPC Manresa ha donat a conèixer a les empreses el centre de recerca i les oportunitats de col·laboració amb aquest.

El centre SSR-UPC neix de la unió de tres grups de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), amb la voluntat d’aportar solucions innovadores per al desenvolupament de projectes relacionats amb l’aprofitament dels recursos naturals amb una visió pluridisciplinària. Així, la principal missió del SSR-UPC és la de donar resposta a les necessitats del sector de l’aprofitament eficient, intel·ligent i sostenible dels recursos naturals. El centre, que participa tant en projectes públics com d’abast nacional i internacional, ofereix serveis especialitzats al teixit industrial (pimes sobretot) en les àrees temàtiques afins als grups de recerca que l’integren. 

En concret, el centre SSR-UPC dóna resposta al repte que suposa l’aprofitament dels recursos naturals i dels residus urbans, industrials i miners, mitjançant tecnologies per la localització, el processament, la optimització i la reutilització d’aquests recursos.  Es tracta donar una solució integral al processat dels recursos i dels residus (considerats també com a font de recursos minerals) abordant el seu estudi des d’una perspectiva transversal, que va des de la prospecció i l’explotació minera, a l’anàlisi i processat físic, químic i biològic dels recursos, passant per ús de tecnologies de recollida així com per la interpretació de la informació mitjançant la sensorització, xarxes de comunicacions i el tractament de dades. 

D’aquesta manera, l’UPC-SSR ofereix assessorament en el plantejament i el desenvolupament de projectes de valorització de residus urbans, industrials i miners des d’una perspectiva d’economia circular i mitjançant la integració de tecnologies facilitadores transversals com les TIC, la biotecnologia i els materials avançats. 

Detectar les oportunitas de col·laboració

L’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ACCIÓ, té identificats, sota el segell TECNIO, els centres desenvolupadors de les tecnologies més innovadores i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i de coneixement a l’empresa. Des del maig passat, el centre de recerca de la UPC Manresa Smart Sustainable Resources (SSR-UPC) forma part del conjunt de Desenvolupadors de Tecnologia acreditats per TECNIO.

La jornada de l’11 de juliol, que ha comptat amb uns 30 assistents, ha servit per donar a conèixer el centre de recerca i les oportunitats de col·laboració de les empreses amb el centre sota el paraigua del segell TECNIO. S’ha iniciat amb la presentació de l’SSR-UPC, càrrec del professor Xavier Gamisans, un dels responsables del centre, juntament amb Pere Palà i David Parcerisa, tots tres investigadors del Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la UPC i professors de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM). 

Per part seva, Laura Sobrevias, delegada d'ACCIÓ a la Catalunya Central, ha presentat les oportunitats de col·laboració entre el centre de recerca i l’empresa Ecotec, mentre que el(s doctorand/s industrial/s XX han explicat els seus casos d’èxit com a exemples de col·laboració.

La jornada ha finalitzat amb una visita a les instal·lacions de l’SSR-UPC, amb seu a l’EPSEM.

 

Comparteix:

Biometallum participa al concurs europeu Regiostars Awards 2019

03/10/2019

El projecte "Metals biorecovery from electronic waste (UPC)", finançat a la convocatòria d’Indústria del Coneixement (Llavor) ha estat seleccionat entre les millors propostes presentades als premis REGIOSTARS 2019 de la Unió Europea, premis que tenen per objectiu identificar les bones pràctiques en el desenvolupament regional i destacar projectes originals i innovadors.

Un projecte finançat a la convocatòria d’Indústria del Coneixement (Llavor): Metals biorecovery from electronic waste (UPC), ajut cofinançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), ha estat seleccionat entre les millors propostes presentades als premis REGIOSTARS 2019 de la Unió Europea, premis que tenen per objectiu identificar les bones pràctiques en el desenvolupament regional i destacar projectes originals i innovadors. 

En el següent enllaç podeu consultar els projectes seleccionats i es pot votar la proposta aquí

Comparteix:

Acreditació Tecnio

03/10/2019

El CER Smart Sustainable Resources #SSR_UPC de la UPC Manresa ha obtingut l'acreditació Tecnio d'ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya. Enhorabona equip!!

Comparteix:

Observatori de la Recerca: Butlletí juny 2018

03/07/2018

L'Observatori de la Recerca (OR-IEC) us informa dels nous continguts web publicats durant el mes de juny de l'any 2018.

 

Ja es pot consultar el nou Butlletí de L'Observatori de la Recerca (OR-IEC) que us informa dels nous continguts web publicats durant el mes de juny de l'any 2018.

General

SARIS, un sistema d'avaluació responsable de la recerca en salut
Més del 50 % d'investigadors dels centres CERCA col·laboren amb universitats de Catalunya
L'ERC avalua els resultats generats pels projectes científics de frontera
Un estudi d'ICONO analitza l'evolució de la nanotecnologia a Espanya
50 Universitat Catalana d'Estiu (UCE 2018)

2. Resultats
CORE és un gran recol·lector mundial de documents científics en accés obert
Scopus Sources conté els indicadors bibliomètrics de 25.322 publicacions en sèrie
El rànquing Nature Index canvia per millorar l'equilibri entre les disciplines científiques
Un informe constata el creixement del sistema de patents internacionals i europees
Informe: 'Estudio cualitativo de las editoriales académicas: la percepción de la comunidad científica española'
RETI: Revistes dels Estudis de Traducció i Interpretació
'Comunicació. Revista de recerca i d'anàlisi': Nou número


3. Convocatòries

Programa TECNIOspring PLUS (2018). Termini: 02/08/2018
Ajuts ACCIÓ (2018). Termini: Diverses dates
Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental (2018). Termini: 06/09/2018
MIT-SPAIN ”la Caixa” Foundation SEED FUND (2018). Termini: 17/09/2018
Research Fund for Coal and Steel (RFCS 2018). Termini: 18/09/2018
Premis Nacionals de Recerca (PNR 2018). Termini: 28/09/2018

Comparteix:

Nou Butlletí de l'Observatori de la Recerca

05/06/2018

Continguts del web durant el mes de maig. http://observatori.iec.cat

L'Observatori de la Recerca (OR-IEC) us informa dels nous continguts web publicats durant el mes de maig de l'any 2018.

1. General
Horizon Europe, el proper Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea (2021-2027)

Cotec denuncia la manca d'una aposta espanyola pel creixement basat en les activitats d'R+D+I

La Comissió Europea presenta un conjunt de recomanacions per a l'accés i preservació de la informació científica


2. Recursos
L'Estratègia RIS3CAT ha acreditat sis noves comunitats per impulsar 32 grans projectes d'R+D+I

El Departament de Salut concedeix 109 ajuts a la segona convocatòria del PERIS 2016-2020

58 ajuts ERC Proof of Concept per a investigadors de centres catalans (2011-2018)


3. Resultats
El CWTS Leiden Ranking 2018 mostra l'impacte científic de 938 universitats de tot el món

Un 93% dels articles dels professors d'investigació ICREA es publiquen a revistes del primer quartil (any 2017


Ranking de revistes REDIB, la primera classificació de publicacions científiques iberoamericanes

Lens és un cercador global, lliure i obert que connecta patents i publicacions científiques

1Findr és un sistema de descoberta i anàlisi de literatura científica que compta amb 27 milions d'articles amb accés obert

'Revista Catalana de Pedagogia': Nou número


4. Convocatòries
ERC Advanced Grants (2018). Termini: 30/08/2018

- Ajuts d'Indústria del Coneixement: Llavor i Producte (IdC 2018). Termini: 20/06/2018

- INTERREG Europe fourth call for project proposals (2018). Termini: 22/06/2018

- Horizon 2020 (2018) (2). Termini: Diverses dates

- Horizon 2020 (2018) (3). Termini: Diverses dates


- Premis Sant Jordi 2019 de l'IEC. Termini: 30/11/2018

- Ajuts a Doctorats Industrials (DI 2018). Termini: 10/12/2018

Comparteix:

1a Fira d'Ocupació Jove del Bages

15/05/2018

El proper dijous 24 de maig, de 9 del matí a 2 del migdia tindrà lloc la 1era Fira de l’Ocupació a la Fàbrica de l’Anònima de Manresa. La fira és organitzada per la Cambra de Comerç de Manresa en el marc del programa PICE i compta amb el suport de l’Ajuntament de la ciutat.

Més de 20 empreses buscaran nous professionals per als seus equips a la primera Fira d’Ocupació Jove del Bages, que tindrà lloc el dijous 24 de maig a la Fàbrica de l’Anònima de Manresa. La proposta, impul

Les empreses confirmades en aquests moments són:sada per la Cambra de Comerç de Manresa en el marc del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), s’adreça a joves menors de 30 anys de tots els nivells formatius, que cerquin feina. La fira també compta amb la implicació de l’Ajuntament de Manresa a través del CIO, que s’encarregarà de dinamitzar diferents activitats amb l’objectiu de millorar la preparació dels joves davant del procés de recerca de feina.

VILARDELL PURTÍ, ICL - IBERPOTASH,  A. RAYMOND, LARSA (Monestir de Montserrat) , ALTHAIA, DENSO, MAXION WHEELS, AUSA, OLIVA TORRAS, CONSERVES FERRER, DECATHLON, THOR, DYESA, DEPORVILLAGE, FRIMAN – GAROINA, COST I CLARET, SUPERMERCATS LLOBET, GESTAMP, MASATS, TOUS, FES MES, TECNIUM , GRUP SOLER, AKI.

Responsables de recursos humans d’aquestes empreses atendran els joves que passin per la Fira.

Comparteix:

El lloc web Dones i ciència ofereix contingut d’interès sobre les dones en el món científic

04/05/2018

Informació del darrer Butlletí de l'Observatori de la Recerca d el'IEC.

Dones i ciència és el lloc web de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya que inclou diversos continguts d’interès, en el marc de les dones en el món científic i els avenços en igualtat de gènere en la recerca.  El seu objectiu és donar visibilitat a la tasca duta a terme per les dones vinculades a la ciència i la tecnologia

Comparteix:

L'ICGC obre el seu codi

06/04/2018

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) posa en marxa la iniciativa OpenICGC per materialitzar de forma pràctica l'obertura del codi informàtic de les seves aplicacions i APPs.

 

En el marc del XVI forum TIGSIG organitzat per l’Associació Catalana de Tecnologies de la Informació Geoespacial (ACTIG), l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) va anunciar la iniciativa OpenICGC per fomentar un nou marc de relació de l’Institut amb el sector GEO català, tant en l'àmbit públic com privat, i amb la ciutadania. Aquesta iniciativa s'ha començat a materialitzar de forma pràctica amb l'obertura del codi informàtic de les seves aplicacions i APPs.

Tota la informació aquí.

 

Comparteix:

RECERCAT El butlletí de la recerca a Catalunya

05/04/2018

Ja està disponible el butlletí núm. 36 del març 2018

RECERCAT, el butlletí electrònic de la Secretaria d'Universitats i Recerca amb informació sobre recerca, ciència i tecnologia, és una eina de comunicació al servei de la difusió de la recerca d'excel·lència i de la tasca que estan duent a terme universitats, empreses, centres, grups i personal investigador a Catalunya.

Accés a l'últim número: Número 136 - 28 de març de 2018

 

Comparteix:

Observatori de la Recerca (OR-IEC): Butlletí 70 (març 2018)

04/04/2018

L'Observatori de la Recerca (OR-IEC) us informa dels nous continguts web publicats durant el mes de març de l'any 2018.

Observatori de la Recerca (OR-IEC) 

1. General
La Fundación CYD analitza la recerca i transferència de les universitats espanyoles des d'una perspectiva autonòmica
Reports de la recerca a Catalunya (2003-2009): Dret
Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 9% l'any 2017
scanR, el motor de cerca obert per identificar les estructures de recerca i innovació a França
Any Pompeu Fabra 2018
Un estudi analitza les entitats que conformen el sector de la robòtica a Catalunya

2. Recursos
L'AGAUR analitza la participació de Catalunya al programa Horizon 2020
Catalunya ha obtingut un 29,6 % de les subvencions de l'Acción Estratègica en Salud (2016) 
Dos informes europeus analitzen la inversió industrial en R+D (2017)
Les pimes catalanes reben 64,81 milions d'euros de la iniciativa SME Instrument, un 4,6% del total (2014-2018)
RecerCaixa finança 20 projectes d'excel·lència amb 1,6 milions d'euros 

3. Resultats
L'European Patent Office (EPO) constata el creixement de les sol·licituds de patents l'any 2017
La FECYT publica 8 informes bibliomètrics sobre la producció científica en col·laboració internacional
Informe: 'La actividad científica del CSIC a través de indicadores bibliométricos (Web of Science, 2012-2016)'
Publons, un portal per a revisors científics
TDX arriba a 30.000 tesis dipositades a text complet de 18 universitats participants
Revista 'Miscel·lània Litúrgica Catalana': Nou número
'TAMID. Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics': Nou número 4. Convocatòries
- CaixaImpulse (2018). Termini: 02/05/2018
- Programes i iniciatives de la Comissió Europea (2018). Termini: Diverses dates
- Innovative Medicines Initiative (IMI2) – Call 14 (2018). Termini: Diverses dates

Comparteix:

Publicació del nou Pla Estatal d'R+D+i 2017-2020

15/01/2018

l'Agència Estatal d'Investigació (AEI) ha publicat el nou 'Plan Estatal de Política Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020'

El nou pla es divideix en 4 programes. A la web del CTT podeu consultar les principals novetats i accedir a la web del ministeri.

Comparteix:

Taller de revisió de propostes H2020: Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials

10/01/2018

Jornada informativa i de revisió de propostes per a la temàtica, organitzada per ACCIÓ en col·laboració amb el National Contact Point (NCP) de CDTI.

Dijous, 18 de gener del 2018
De 9.30 h a 15.00 hACCIÓ
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona


En aquesta sessió pràctica, es donaran a conèixer les noves iniciatives per al 2018-2019 vinculades a aquesta temàtica així com recomanacions pràctiques per preparar propostes d'èxit dins l'H2020 i Iniciativa PRIMA.
 
A més, també volem donar a conèixer propostes de projectes, amb l’ajut d’entitats col·laboradores, per fomentar sinergies entre les empreses i entitats assistents a la sessió.

Més informació i inscripcions.

Comparteix:

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental. Nuclis R+D Locals 2017

08/01/2018

Convocatòria adreçada a finançar projectes de recerca i desenvolupament portats a terme per empreses catalanes i on la participació de la Universitat serà sota la modalitat de subcontractació / col·laboració externa. Termini: fins l'1 de març de 2018

Es publica i s'obre la convocatòria adreçada a finançar projectes de recerca i desenvolupament portats a terme per empreses catalanes, de forma individual o col·laborativa, i on la participació de la Universitat serà sota la modalitat de subcontractació / col·laboració externa.

Termini: fins l'1 de març de 2018

Tota la infomació

Comparteix:

Butlletí d'innovació i recerca, desembre 2017

08/01/2018

El Departament de territori i sostenibilitat publica el seu darrer butlletí del 2017. Destaquem l'apunt monogràfic sobre l'aigua i els seus diversos tractaments: el concepte de producció de l'anomenada "aigua nova" centra l'interès de bona part dels projectes més innovadors. També és interessant la II Jornada del Geocom, sobre el valor estratègic de la geoinformació.

Apareix el núm. 25 del Butlletí d'innovació i recerca del Departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Aquest butlletí recull les activitats d'R+D+I més rellevants del Departament de Territori i Sostenibilitat, acompanyades d’una selecció d'activitats innovadores externes al Departament.

Sumari

 • Introducció
 • Notícies
 • Més enllà del Departament
 • Banc de pràctiques d'innovació
 • Lectures recomanades
 • Agenda

Comparteix:

Nou butlletí de notícies de DRAC

05/12/2017

disponible un nou butlletí de notícies de DRAC adreçat a tot el PDI de la UPC

Ja podeu consultar el Butlletí núm 19 - Desembre 2017 amb els següents continguts:

 • Unificació de revistes en diferents formats via ISSN-L
 • Novetat a DRAC: Paraules clau per als currículums CVN i CVA
 • Revisió de la normativa sobre grups de recerca
 • Revisió de la normativa sobre congressos notables
 • DRAC i el Programa de Càtedres de la UPC
 • DRAC i el Programa UPC Sènior
 • Nexus 24: participem en 2 projectes

Comparteix:

SCOPUS: 2on cicle de formació online i Taller presencial a la BCUM

05/12/2017

Del 18 al 22 de desembre del 2017 la FECYT organitza un cicle de formació online sobre la base de dades Scopus. La BCUM organitza un taller presencial el dia 14.

Del 18 al 22 de desembre del 2017 la FECYT organitza el “Segundo Ciclo de formación online de Scopus”.  S’ofererixen diverses sessions de nivell BÀSIC i nivel AVANÇAT en diverses franges horàries. Cal fer inscripció prèvia amb un compte de correu institucional,

A més es poden consultar els materials de formació i veure les gravacions d’edicions anteriors en aquesta web: https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/formacion/material. A tots els assistents se'ls farà arribar una enquesta de satisfacció i un certificat d'assistència.

Per qualsevol dubte o comentari podeu contactar amb la biblioteca biblioteca.bcum@upc.edu

Si preferiu la formació presencial, el dia 14 de desembre tenim programat un taller d'Scopus a la BCUM, de les 14,30h a 16h.  Us podeu inscriure i trobar informació  aquí.

Comparteix:

SCOPUS: Informació sobre l'accés a la base de dades

01/12/2017

La Fecyt ha suspès el punt d'accés a Scopus amb el servei de Single Sign-On proporcionat per FECYT

La FECYT informa que des del dia 30 de novembre queda suspès l'accés a SCOPUS amb el servei de Single Sign-On que proporcionava des de la seva web. Aquest servei si que segueix funcionant per  accedir a Web of Science.

A partir d'ara l'accés a Scopus s'ha de fer des dels següents punts (activant la identificació com a membre UPC a través de l'eBIB):

www.scopus.com

http://cataleg.upc.edu/record=b1381256~S1*cat

http://recursos.biblioteca.upc.edu/login?url=https://www.scopus.com/home.url

 

Per qualsevol dubte contacteu amb la biblioteca  tel. 77315 / biblioteca.bcum@upc.edu 

Comparteix:

Metrics, recognition, and rewards: it’s time to incentivise the behaviours that are good for research and researchers

16/11/2017

Post de Rebecca Lawrence a l'LSE Impact Blog sobre les mètriques d'avaluació de la recerca i els investigadors.

Researchers have repeatedly voiced their dissatisfaction with how the journals they publish in are used as a proxy for the evaluation of their work. However, those who wish to break free of this model fear negative consequences for their future funding and careers. Rebecca Lawrence emphasises the importance of addressing researchers’ recognition and reward structures, arguing it is time to move to a system that uses metrics and indicators that incentivise the types of behaviours that are good for research and researchers. The European Commission’s Open Science Policy Platform has published a series of recommendations on how this might be done, and encourages their adoption by all stakeholder communities across the research process.

Accés al post de l'SLE Impact Blog

Comparteix:

Convocatòria RETOS COLABORACIÓN 2017

07/11/2017

Es publica la convocatòria adreçada al finançament de projectes col·laboratius público-privats RETOS COLABORACIÓN.

Es publica la convocatòria adreçada al finançament de projectes col·laboratius público-privats RETOS COLABORACIÓN. En la presentació de la proposta cal la formalització del conveni de col·laboració.

És important que contacteu amb el CTT el més aviat possible per informar-nos de la vostra participació, així com per tota la gestió de la documentació.

 

Termini: del 14 de Novembre al 13 de Desembre (15h). S'estableix un termini intern de com a màxim el 8 de Desembre.

Consulteu  la notificació sencera   o bé vegeu tota la informació a la web del Ministeri.

 

 

Comparteix:

convocatòria EXPLORA 2017

31/10/2017

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. Proyectos «Explora Ciencia» y «Explora Tecnología» 2017

Termini de presentació de propostes: del 31 d'octubre al 21 de novembre de 2017

I. FINALITAT
La seva finalitat és el foment de la investigació de caràcter multidiscliplinari capaç de mobilitzar el coneixement complementari de diversos camps científics o que suposin una exploració d’idees heterodoxes i radicalment innovadores.

II. OBJECTE DELS PROJECTES
Son projectes d’investigació que els seus objectius suposen una re-avaluació de paradigmes establerts, objectius interdisciplinaris, cerca de nous conceptes i aplicacions trencadores de diferents disciplines científiques.

Podeu consultar tota la informació a:

Web del CTT  o Web de la convocatòria

Comparteix:

Setmana de l'accés obert a la UPC

19/10/2017

Programació d'activitats als diferents campus de la UPC

Del 23 al 27 d'octubre se celebra la Setmana Internacional de l'Accés Obert. Consulteu les diferents activitats programades a la UPC per promoure i donar a conèixer la publicació en accés obert en el marc d'aquesta IX edició de la Setmana.
També podeu seguir a les xarxes socials tot el que passa amb les etiquetes #OAWeek i #UPC

http://bibliotecnica.upc.edu/sites/default/files/novetats/1088_sgb_intopenaccessweek_37.png

 

Comparteix:

Workshop: Behind the Scenes of Academic Publishing: a Publisher's Perspective

19/10/2017

taller al Campus Terrassa sobre el procés de publicació acadèmica a càrrec de l'MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)

En el marc de la 9a Setmana de l'Accés Obert, del 23 al 29 d'octubre, tindrà lloc un taller sobre el procés de publicació acadèmica a càrrec de l'MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), editorial que publica revistes científiques en accés obert. Els assistents gaudiran d'un descompte addicional (20%) si publiquen un article a qualsevol de les seves revistes, més el 10% que l'editorial aplica a la UPC per ser membres institucionals.


Taller: Behind the Scenes of Academic Publishing: a Publisher's Perspective
Idioma: Anglès
Dia i hora: 24 d'octubre de 2017, 11.00-13.00h
Lloc: Sala de Conferències de l'edifici TR1, Campus de Terrassa

Inscripcions: Cal omplir el formulari