Comparteix:

Sol·licitud del resguard del Títol Oficial i SET

Una vegada l'estudiant ha assolit els requisits necessaris, tal i com s'estableix a la "Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC", té dret a sol·licitar l’expedició del Títol Universitari Oficial corresponent i del Suplement Europeu al Títol (SET)

Sol·licitud del títol i el SET

 

L'estudiant contacta amb Gestió Acadèmica sol·licitant el títol

 

Gestió Acadèmica revisa que s'ha assolit els requisits necessaris per sol·licitar el títol i envia a l'estudiant el full de sol·licitud i les instruccions per continuar el tràmit

 

L'estudiant abona la taxa de sol·licitud del títol per E-secretaria i revisa que les dades del full de sol·licitud siguin correctes. En cas que hi hagi algun error, cal notificar-ho a Gestió Acadèmica.

 

L'estudiant accedeix a la Seu Electrònica de la UPC per omplir i registrar la sol·licitud del títol.

A la Seu Electrònica caldrà ajuntar:

  • Una fotocòpia del document identificatiu vàlid i vigent:
      • DNI vigent
      • NIE i Passaport vigents (en cas d'estrangers)
  • El full de sol·licitud signat (electrònicament o en bolígraf i escannejat). 

 

A tenir en compte

Recordeu que cal comprovar la validesa del document identificatiu i que les dades personals de la sol∙licitud apareguin tal i com figuren en el document identificatiu presentat.

Els beneficiaris de Família Nombrosa: En cas que no tinguem la documentació, cal adjuntar la fotocòpia del Certificat de família nombrosa vigent, expedit pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, on constin els membres de la família.

En cas que no es tingui accés a E-Secretaria, també caldrà adjuntar el full de pagament de les taxes.

Si s'ha tingut algun canvi que no està reflectit al document identificatiu vigent, es pot ajuntar a més a més, un altre document justificatiu del canvi.

Beneficiaris de Família Nombrosa: Original i fotocòpia del Certificat de família nombrosa vigent, expedit pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, on constin els membres de la família.

Gestió Acadèmica rebrà la sol·licitud del títol per part del registre de la UPC. Comprovarà que la documentació annexada sigui correcta i que s'hagi abonat la taxa corresponent.  A continuació emetrà el resguard de títol i/o SET i s'enviarà a l'estudiant per correu electrònic.

 

A la Seu Electrònica

Trobareu un enllaç per a cada tramitació. L’estudiant ha de clicar a l’enllaç per accedir al tràmit i clicar sobre el botó “Tramita” que correspon al seu centre” o “titulació” en el cas del títol de doctor:

Una vegada omplert el formulari i completat el procés de signatura, l’aplicació l'informarà que el tràmit s'ha completat correctament i es podrà descarrega un rebut. Passats uns minuts rebrà un correu electrònic amb remitent tramit.generic.no‐reply@upc.edu que conté:

  • Un Codi Segur de Verificació (CSV) de la sol∙licitud presentada
  • Un Codi Segur de Verificació (CSV) de cada document adjuntat

Amb aquest codi, si es necessita, a l'apartat d’autoservei de documents de la Seu Electrònica UPC, es podrà obtenir una copia autèntica de la documentació presentada

 

Enllaços relacionats

 

Actualitzat:  29/06/2020