Comparteix:

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

IGSGIQ21/22 - INFORME DE GESTIÓ DEL CURS 2021/2022

Descripció de les principals actuacions realitzades a l’EPSEM el curs acadèmic 2021/2022 vinculades als processos del SGIQ.

 

  • Acreditació del Màster en Enginyeria de Mines. Continuació del procés d’acreditació del MUEM amb la visita del Comitè d’Avaluació Externa CAE el 5 d’octubre de 2021 i posterior recepció de l’Informe Previ d’Acreditació. Amb data 26 de novembre de 2021, AQU Catalunya emet un informe favorable que suposa la segona acreditació d’aquest Màster.

 

  • Comissions de Grau. Vinculades als processos del SGIQ 330.2.1 Garantir la Qualitat dels Programes Formatius. Marc VSMA, la direcció de l’Escola proposa la creació de Comissions de Grau per tal de fer el seguiment dels estudis, analitzar les dades aportades pels sistemes interns de gestió i formular propostes de millora de cada titulació. Aquesta actuació va ser aprovada per la Comissió de Qualitat / Comissió Permanent en la sessió 2/2022 de 16 de febrer.

 

  • Sistema de Gestió Documental. Al llarg del quadrimestre de primavera del curs 21/22 s’ha implantat un Sistema de Gestió Documental SGD, d’acord amb el procés 330.8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ i control de la documentació. Es troba accessible al web de l’Escola

 https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/VSMA/sgd/sistema-de-gestio-documental-pagina

 

  •  Pla d’acció tutorial. Es va actualitzar el Pla d’Acció Tutorial PAT de l’Escola d’acord amb el procés 330.3.3 Metodologia d’Ensenyament i Avaluació. La versió actualitzada del PAT va ser aprovada per la Comissió de Qualitat / Comissió Permanent en la sessió 6/2022 de 27 d’abril.

 

  • Coordinació EPSEM.  Vinculat al procés 330.3.3 Metodologia d’Ensenyament i Avaluació, es confecciona un document a on es refonen i actualitzen els diferents aspectes de la coordinació docent de l’Escola: coordinacions de fase comuna, de competències genèriques, de titulació, Comissions de Grau i de Màster. Aquesta proposta va ser aprovada per la Comissió de Qualitat / Comissió Permanent en la sessió 7/2022 de 18 de maig.

 

  • Acreditació del Grau en Enginyeria de Sistemes TIC. Al quadrimestre de primavera del curs 21/22 es constitueix el Comitè d’Avaluació Interna CAI del GRETIC el qual elabora l’autoinforme d’acreditació. Aquest informe va ser aprovat per la Comissió de Qualitat / Comissió Permanent en la sessió 7/2022 de 18 de maig.