Comparteix:

Responsables dels processos

Procés

Propietari: càrrec

Responsable gestor

1.1 Definició de política i objectius de qualitat

Director/a

Cap de la unitat transversal de gestió

2.1 Garantia de qualitat dels programes formatius - Marc VSMA

2.1.1 Verificació

Sotsdirector/a cap d'estudis

Cap de l’àrea de gestió acadèmica

2.1 Garantia de qualitat dels programes formatius - Marc VSMA

2.1.2 Seguiment

Sotsdirector/a cap d'estudis

Cap de l’àrea de gestió acadèmica

2.1 Garantia de qualitat dels programes formatius - Marc VSMA

2.1.3 Modificació

Sotsdirector/a cap d'estudis

Cap de l’àrea de gestió acadèmica

2.1 Garantia de qualitat dels programes formatius - Marc VSMA

2.1.4 Acreditació

Sotsdirector/a cap d'estudis

Cap de la unitat transversal de gestió

3.1 Promoció dels estudis i accés de l’estudiantat

Sotsdirector/a de comunicació i estudiantat

Cap de la unitat transversal de gestió

3.2 Suport i orientació a l'estudiantat

Sotsdirector/a de comunicació i estudiantat

Cap de l’àrea de gestió acadèmica

3.3 Metodologia d'ensenyament i avaluació

Sotsdirector/a cap d'estudis

Cap de l’àrea de gestió acadèmica

3.4 Gestió de la mobilitat de l'estudiantat

Sotsdirector/a de relacions internacionals

Cap de la unitat transversal de gestió

3.5 Orientació professional i perfil dels titulats

Sotsdirector/a d'empresa i relacions externes

Cap de l’àrea de gestió acadèmica

3.6 Gestió de les pràctiques externes

Sotsdirector/a d'empresa i relacions externes

Cap de l’àrea de gestió acadèmica

3.7 Gestió d'incidències: queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions

Sotsdirector/a responsable de qualitat

Cap de la unitat transversal de gestió

4.1 Definició de polítiques de PDI

Director/a

Cap de la unitat transversal de gestió

4.2 Captació i selecció del PDI

Sotsdirector/a cap d'estudis

Cap de l’àrea de gestió acadèmica

4.3 Formació del PDI

Sotsdirector/a de comunicació i estudiantat

Cap de l’àrea de gestió acadèmica

4.4 Avaluació, promoció i reconeixement del PDI

Director/a

Cap de la unitat transversal de gestió

5.1 Gestió i millora dels recursos materials

Cap de la unitat transversal de gestió

Cap de l’àrea de recursos econòmics

5.2 Gestió i millora dels serveis

Cap de la unitat transversal de gestió

Cap de l’àrea de recursos econòmics

6.1 Recollida de dades i anàlisi de resultats

Sotsdirector/a responsable de qualitat

Cap de la unitat transversal de gestió

7.1 Publicació d'informació i rendició de comptes

Sotsdirector/a de comunicació i estudiantat

Cap de la unitat transversal de gestió

8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ i control de la documentació

Sotsdirector/a responsable de qualitat

Cap de la unitat transversal de gestió

 Responsabilitats dels processos del SGIQ aprovades per la Comissió Permanent de 29 de març de 2023

 

Responsables processos en pdf