Comparteix:

Responsables dels processos

ProcésPropietari: càrrec
1.1 Definició Política i Objectius de Qualitat Director/a

2.1 Garantir la Qualitat dels Programes Formatius. Marc VSMA

2.1.1 Procés de Verificació

Sotsdirector/a Cap d'Estudis, Responsable Qualitat

2.1 Garantir la Qualitat dels Programes Formatius. Marc VSMA

2.1.2 Procés de Seguiment

Sotsdirector/a Cap d'Estudis, Responsable Qualitat

2.1 Garantir la Qualitat dels Programes Formatius. Marc VSMA

2.1.3 Procés de Modificació

Sotsdirector/a Cap d'Estudis

2.1 Garantir la Qualitat dels Programes Formatius. Marc VSMA

2.1.4 Procés d'Acreditació

Sotsdirector/a Cap d'Estudis
3.1 Definició dels perfils d'ingrés, egrés i criteris d'accés de l'estudiantat Sotsdirector/a de Comunicació i Estudiantat
3.2 Suport i orientació a l'estudiant Sotsdirector/a de Comunicació i Estudiantat
3.3 Metodologia d'ensenyament i avaluació Sotsdirector/a Cap d'Estudis
3.4 Gestió de la mobilitat de l'estudiant Sotsdirector/a de Relacions Internacionals
3.5 Gestió de l'orientació professional Sotsdirector/a d'Empresa i Relacions Externes
3.6 Gestió de les pràctiques externes Sotsdirector/a d'Empresa i Relacions Externes
3.7 Gestió d'incidències: queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions Sotsdirector/a Cap d'Estudis
4.1 Definició polítiques del PDI Director/a
4.2 Captació i selecció de PDI Sotsdirector/a Cap d'Estudis
4.3 Formació del PDI Sotsdirector/a de Comunicació i Estudiantat
4.4 Avaluació, promoció i reconeixement del PDI Director/a
5.1 Gestió i millora dels recursos materials Cap de la UTG
5.2 Gestió i millora dels serveis Cap de la UTG
6.1 Recollida de dades i anàlisi de resultats Secretàri/a Acadèmic
7.1 Publicació d'informació i rendició de comptes Sotsdirector/a de Comunicació i Estudiantat
8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ i control de la documentació Responsable de Qualitat

Responsabilitats assignades pel SGIQ a 07-2021

 

Responsables processos en pdf