Comparteix:

Estudi previ de reconeixements o convalidacions de crèdits per estudis universitaris

L'estudi permet verificar que es compleixen els requisits d'accés a una titulació de grau per la via de "Canvi d'estudis, centre o Universitat", de forma prèvia a la sol·licitud de plaça.

Cal tenir present

En el cas del reconeixement de crèdits, es conserva la qualificació dels estudis d’origen

El reconeixement s’ha de fer sempre a partir de les assignatures cursades en els estudis d'origen, mai a partir d'assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament

En cap cas es pot reconèixer el TFG/TFM

Si els crèdits superats s'han obtingut en una universitat estrangera, s'incorporaran a l'expedient de la titulació de grau com a assignatures o crèdits convalidats

 

Estudi de reconeixement o convalidacions de crèdits


L'estudiant accedeix a la Seu Electrònica de la UPC per omplir i registrar la instància al Director/a

A la Seu Electrònica caldrà ajuntar:

 • Per a estudiants UPC:
 • Per a estudiants no UPC:
  • DNI, NIE o passaport

  • Sol·licitud d'equivalència entre assignatures

  • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada)

  • Pla d'estudis (segellat pel centre d’origen)

  • Programes de les assignatures (segellat pel centre d’origen)

 • Per a estudiants amb estudis estrangers
  • DNI, NIE o passaport
  • Sol·licitud d'equivalència entre assignatures cursades a la universitat d'origen amb l'equivalència a l'estudi on es vol accedir
  • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada)
  • Pla d'estudis (segellat pel centre d’origen)
  • Programes de les assignatures (segellat pel centre d’origen)
  • Declaració d'equivalència de la nota final de carrera del títol d'accés. Aquest document s'ha de sol·licitar a travès de la seu electrònica del Ministeri d'Educació Espanyol (tràmit Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros > botó Acceso al servicio online). S'ha de presentar datat i signat a l'apartat 9 Declaración responsable del Ministeri d'Educació Espanyol.

Per a l'estudiantat que ha cursat els estudis universitaris a l'estranger, "tots aquests documents han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats per via diplomàtica (a excepció dels documents expedits per estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu i dels documents expedits per Suïssa, per l’acord bilateral amb la Unió Europea.).

 

Des de l'Àrea de Gestió Acadèmica es revisarà que la informació estigui complerta i es generarà la taxa corresponent. L'estudiant la podrà consultar a través de l'E-Secretaria > Impresos i pagaments

Una vegada s'hagi abonat la taxa, s'iniciarà l'estudi de reconeixement o convalidació de crèdits.

Es comunicarà a la persona interessada el nombre total de crèdits que es podrà reconèixer o convalidar. Aquesta resolució és de caràcter informativa, i en cas de ser favorable permet al sol·licitant presentar la sol·licitud d'accés per Canvi d'estudis.

A tenir en compte

L'estudi té una taxa establerta segons el  Decret de preus.

Els terminis per realitzar el procés es poden consultar al calendari de tràmits

La resolució de l'estudi és de caràcter informatiu

En cas de que l'estudiant accedeixi al Grau per la via "Canvi d'estudis", caldrà que sol·liciti el reconeixement de crèdits perquè siguin incorporats a l'expedient.

 

Actualitzat:  11/11/2021