Comparteix:

Sol·licitud de reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, en un estudi oficial de la UPC, dels crèdits que havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, a la mateixa UPC o en qualsevol altra universitat, són computats a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

Aquest reconeixement implica l’establiment d’una equivalència pel que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant entre assignatures de plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials.

Quan els crèdits superats en uns ensenyaments oficials s’han obtingut en una universitat estrangera, els crèdits que són objecte de reconeixement s’incorporen a l’expedient de la titulació de grau com a assignatures o crèdits convalidats i han de tenir associada una qualificació numèrica i descriptiva.

Cal tenir present

En el cas del reconeixement de crèdits, es conserva la qualificació dels estudis d’origen

El reconeixement s’ha de fer sempre a partir de les assignatures cursades en els estudis d'origen, mai a partir d'assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament

En cap cas es pot reconèixer el TFG/TFM

Si els crèdits superats s'han obtingut en una universitat estrangera, s'incorporaran a l'expedient de la titulació de grau com a assignatures o crèdits convalidats

 

Sol·licitud de reconeixement de crèdits


L'estudiant accedeix a la Seu Electrònica de la UPC per omplir i registrar la instància.

A la Seu Electrònica caldrà ajuntar:

Per a l'estudiantat que ha cursat els estudis universitaris a l'estranger, "tots aquests documents han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats per via diplomàtica (a excepció dels documents expedits per estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu i dels documents expedits per Suïssa, per l’acord bilateral amb la Unió Europea.).

 

Des de Gestió Acadèmica es revisarà que la informació estigui complerta i es generarà la taxa corresponent.

Gestió Acadèmica es posarà en contacte amb l'estudiant a través del sistema d'atenció on-line Demana.

L'estudiant podrà consultar la taxa a través de l'E-Secretaria > Impresos i pagaments

Una vegada s'hagi abonat la taxa, s'iniciarà el tràmit de reconeixement de crèdits.

Es comunicarà a la persona interessada la proposta de reconeixement i, si és el cas, es podrà realitzar la modificació de la matrícula segons l'informe de reconeixements.

En cas que calgui afegir documentació a la instància, l'estudiant ho podrà fer a través de la instància de "aportació de documentació requerida per tràmits acadèmics".

A tenir en compte

La sol·licitud té una taxa establerta segons el  Decret de preus.

Els terminis per realitzar el procés es poden consultar al calendari acadèmic

 

Actualitzat:  27/06/2023