Comparteix:

Acreditació de la competència en 3a llengua (per als estudiants de grau)

La UPC estableix, mitjançant el Decret llei 22/2021, DOGC 8517, la moratòria del requisit de B2, les 4 vies per assolir la competència en una tercera llengua previstes des de la implantació dels graus de la UPC.

Des de la implantació dels graus la normativa acadèmica de la UPC considera assolida la competència per mitjà d'una de les 4 vies següents:

    1. Obtenint com a mínim 9 ECTS corresponents a assignatures impartides en una tercera llengua.
    2. Elaborant i defensant el Treball de Fi de Grau en una tercera llengua.
    3. Fent una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa en què l’activitat es faci en una tercera llengua i haver obtingut un mínim de 9 ECTS.
    4. Acreditant el coneixement d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès i italià) amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc Europeu Comú de Referència, del Consell d’Europa.

 

Com sol·licitar-ho

- Per a les vies 1, 2 i 3 l'acreditació és automàtica i no cal presentar res, sempre i quan es reuneixin les condicions corresponents.

- Per a la via 4 cal presentar  el certíficat o títol de nivell B2 (B2.2) o superior per a la Seu electrònica.

Actualitzat:  27/10/2022