Comparteix:

Sol·licitud de títol

Una vegada l'estudiant ha assolit els requisits necessaris, tal i com s'estableix a la "Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC", té dret a sol·licitar l’expedició del Títol Universitari Oficial corresponent i del Suplement Europeu al Títol (SET)

Sol·licitud del títol i el SET

Aquest tràmit es fa totalment online  per E-secretaria a partir de que l'estudiant rep el correu informatiu per part de Gestió Acadèmica.

L'estudiant entra a E-secretaria 

  • Al menú de l'esquerra apareix l'opció "Títols".
  • Entra, revisa i omple la informació que falta. ATENCIÓ: Recorda que és imprescindible que les teves dades personals de la sol∙licitud apareguin tal i com figuren en el document identificatiu presentat.
  • Caldrà adjuntar, com a mínim una fotocòpia del document identificatiu vàlid i vigent:

   • DNI vigent
   • NIE i Passaport vigents (en cas d'estrangers)
  • En cas que falti més documentació caldrà adjuntar-la a E-Secretaria.

  Gestió Acadèmica revisa que la informació revisada per l'estudiant és correcta i la valida. En cas que falti algun document, s'avisarà a l'estudiant per E-secretaria i l'estudiant també rebrà un correu electrònic. 

  L'estudiant, quan tota la informació està validada, abona la taxa de sol·licitud del títol per E-secretaria i accedeix a la Seu Electrònica  de la UPC per registrar la sol·licitud del títol.

   

   

  A tenir en compte

  Recordeu que cal comprovar la validesa del document identificatiu i que les dades personals de la sol∙licitud apareguin tal i com figuren en el document identificatiu presentat.

  Els beneficiaris de Família Nombrosa: En cas que no tinguem la documentació, cal adjuntar la fotocòpia del Certificat de família nombrosa vigent, expedit pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, on constin els membres de la família.

  En cas que no es tingui accés a E-Secretaria, també caldrà adjuntar el full de pagament de les taxes.

  Si s'ha tingut algun canvi que no està reflectit al document identificatiu vigent, es pot ajuntar a més a més, un altre document justificatiu del canvi.

  Aquelles persones titulades que no teniu accés a l’e-Secretaria, també podeu sol·licitar el títol de manera telemàtica, però en aquest cas heu de contactar prèviament amb la secretaria acadèmica del vostre centre docent (via Tiquet Demana).

  Legalització de documents espanyols


  Per tal que els documents acadèmics originals tinguin efectes a l’estranger és necessari dur a terme la seva legalització.

  Com legalitzar documents per via diplomàtica  amb la postil·la corresponent.

  Si t'interessa col·legiar-te....


  Tens l'opció de donar la vostra autorització, al Col·legi d´Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CETIM),  perquè puguin oferir-vos la col·legiació gratuïta així com l´accés a tots els seus serveis com la borsa de treball, assessorament jurídic i laboral, ...
  Sol·liciteu la informació aquí:  https://forms.gle/WsTiKHB8MPLQvfWv5

   
  Actualitzat:  27/06/2023