Comparteix:

Pla d'estudis

Assignatures ECTS Tipus
Primer quadrimestre
Física I Obre PDF 6 Obligatòria
Informàtica Obre PDF 6 Obligatòria
Matemàtiques I Obre PDF 6 Obligatòria
Química Obre PDF 6 Obligatòria
Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat Obre PDF 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
Ciència i Tecnologia dels Materials Obre PDF 6 Obligatòria
Estadística Obre PDF 6 Obligatòria
Expressió Gràfica Obre PDF 6 Obligatòria
Física II Obre PDF 6 Obligatòria
Matemàtiques II Obre PDF 6 Obligatòria
Tercer quadrimestre
Empresa Obre PDF 6 Obligatòria
Matemàtiques III Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes Elèctrics Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes Mecànics Obre PDF 6 Obligatòria
Termodinàmica i Mecànica de Fluids Obre PDF 6 Obligatòria
Quart quadrimestre
Control Industrial i Automatització Obre PDF 6 Obligatòria
Organització de la Producció Obre PDF 6 Obligatòria
Resistència dels Materials Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes Electrònics Obre PDF 6 Obligatòria
Bases de l'Enginyeria Química Obre PDF 6 Obligatòria
Cinquè quadrimestre
Biotecnologia Obre PDF 6 Obligatòria
Enginyeria de la Reacció Química Obre PDF 6 Obligatòria
Enginyeria del Transport de Fluids i Transmissió de Calor Obre PDF 6 Obligatòria
Química Física Obre PDF 6 Obligatòria
Química Orgànica Obre PDF 6 Obligatòria
Sisè quadrimestre
Anàlisi Química Obre PDF 6 Obligatòria
Enginyeria de Procés i de Producte Obre PDF 6 Obligatòria
Experimentació en Enginyeria Química Obre PDF 6 Obligatòria
Operacions de Separació Obre PDF 6 Obligatòria
Metodologia, Gestió i Orientació de Projectes Obre PDF 6 Obligatòria
Setè quadrimestre
Simulació i Control de Processos Químics Obre PDF 6 Obligatòria
Optativa I 6 Optativa
Optativa II 6 Optativa
Optativa III 6 Optativa
Optativa IV 6 Optativa
Vuitè quadrimestre
Optativa V 6 Optativa
Treball Final de Grau (TFG) 24 Obligatòria

Optatives curs actual

Optatives a escollir ECTS TR DA
Tardor
Tecnologies Ambientals I Obre PDF 6
La Química a la Indústria Obre PDF 6
Anglès empresarial Obre PDF 6 X X
Gestió de la qualitat i de sistemes QSSMAObre PDF 6 X X
Prevenció de riscos laborals Obre PDF 6 X
Primavera
Ampliació d'Enginyeria de Procés i de Producte Obre PDF 6
Anglès empresarialObre PDF 6 X X
Gestió del Manteniment Obre PDF 6 X X
Recursos energèticsObre PDF 6 X

TR: Optativa Transversal
DA: Assignatura amb Docència en Anglès

* Veure el pla d'estudis en format taula 

Els crèdits optatius es poden obtenir cursant assignatures optatives o per altres vies.