Comparteix:

Verificació de les titulacions

El procés de verificació és un procés d’avaluació, previ a l’inici de la impartició, que han de superar totes les titulacions per tal de tenir validesa oficial.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és l’òrgan encarregat d’avaluar que les propostes d’ensenyaments es dissenyin seguint unes directrius establertes, i per tant, s’adeqüin a la legalitat vigent.

Els centres universitaris són els responsables d’elaborar una memòria de la titulació en la que s’hi inclou informació relativa a la descripció i justificació del títol, els processos d’accés i admissió, la planificació acadèmica, i la disponibilitat de recursos humans i materials prevista, entre d’altres.

Un cop l'ensenyament ha estat verificat, i amb l’autorització de la Generalitat de Catalunya, el Consell de Ministres estableix el caràcter oficial dels títols universitaris i ordena la seva inclusió en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

 

Estudis de grau i màster

Grau en Enginyeria d'Automoció Memòria actual Memòria inicial EUC Informes
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Memòria actual Memòria inicial EUC Informes
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC Memòria actual EUC Informes
Grau en Enginyeria Mecànica Memòria actual Memòria inicial EUC Informes
Grau en Enginyeria Química Memòria actual Memòria inicial EUC Informes
Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge
Memòria actual EUC Informes
Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals Memòria actual EUC Informes
Màster Universitari en Enginyeria de Mines Memòria actual EUC Informes

Master's degree in Machine Learning and Cybersecurity for Internet Connected Systems

Memòria inicial  

EUC Informes és el portal d'informes d'avaluació de les titulacions, els centres i les universitats elaborats per AQU Catalunya, en el marc dels diferents programes d'avaluació de la qualitat.

 

Estudis de doctorat

Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient
        Memòria actual                         EUC Informes

Estudis extingits o en extinció

Grau en Enginyeria Minera Memòria inicial
Grau en Enginyeria de Recursos Minerals                                    Memòria inicial
Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners

Memòria inicial

Grau en Enginyeria Elèctrica

Memòria inicial