Comparteix:

Preinscripció universitària per a estudis de màster

Per accedir a un màster universitari de l'EPSEM, cal:
 
1. Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un títol universitari oficial, expedit per una universitat pertanyent a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), que faculti en el país expedidor per a l’accés als estudis de màster.

2. Estar en possessió d’un títol expedit per una universitat d’un país no pertanyent a l’EEES el qual no ha d'estar homologat.


Per al màster universitari en Enginyeria de Mines, al ser un màster amb atribucions té requisits addicionals d'accés. Pots consultar-los al següent enllaç

 

Passos a seguir

 

 1. L'accés al màster universitari es realitza a través de la següent aplicació de preinscripció .
 2. A l'aplicació cal introduir les dades personals, annexar la documentació sol·licitada i realitzar l'abonament de la taxa 30,21€ (no retornable). Més informació sobre preus i la forma de pagament
 3. A continuació la Comissió Acadèmica del Màster estudia la sol·licitud d'accés, i si és admesa, s'avisa a l'estudiant perquè accepti la plaça, a través de la mateixa aplicació.
 4. S'informa a l'estudiant que pot realitzar el pagament de 300€ en concepte d'avançament de l'import de la matrícula. Més informació
 5. Els dies previs a la matrícula, es publica la llista d'admesos al màster i s'informa als estudiants de la data de la matrícula. Consulta la llista d'admesos
 6. Els dies posteriors de la matrícula, l'estudiant portarà obligatòriament la documentació que li ha donat accés al màster, de forma original.Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
En cas de que s'hagi fet la preinscripció i no es vulgui començar al següent quadrimestre, sinó esperar el següent, cal que es sol·liciti la reserva de plaça.  Més informació

 

 

DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA (PUNT 2)

 

Estudiants titulats a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC):

 • Currículum vitae

Estudiants titulats en centres adscrits a la UPC o altres universitats de l'Estat Espanyol:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • Currículum vitae
 • Títol que dóna accés al màster o el comprovant de pagament dels drets d'expedició del títol
 • Certificat acadèmic oficial (firmat i segellat) on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i número de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l'estudiant.

Estudiants titulats en universitats o altres institucions estrangeres d'educació superior:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • Currículum vitae.
 • Títol que dóna accés al màster o el comprovant de pagament dels drets d'expedició del títol amb la corresponent homologació
 • Certificat acadèmic oficial (firmat i segellat) on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i número de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.
 • Declaració d'equivalència de la nota final de carrera del títol d'accés. Aquest document s'ha de sol·licitar a travès de la seu electrònica del Ministeri d'Educació Espanyol (tràmit Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros > botó Acceso al servicio online). S'ha de presentar datat i signat a l'apartat 9 Declaración responsable del Ministeri d'Educació Espanyol.

Per als títols expedits per una universitat d’un país no pertanyent a l’EEES....

La UPC comprovarà prèviament que aquests estudis corresponguin a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que facultin en el país expedidor per accedir a estudis de màster. L’accés per aquesta via no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el seu reconeixement a cap més efecte que el de cursar els estudis de màster. El títol de màster obtingut sí que tindrà plena validesa oficial.

Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

 

 

Actualitzat:  21/03/2022