Comparteix:

Pla d'estudis

Assignatures ECTS Tipus
Primer quadrimestre
Física I Obre PDF 6 Obligatòria
Informàtica Obre PDF 6 Obligatòria
Matemàtiques I Obre PDF 6 Obligatòria
Química Obre PDF 6 Obligatòria
Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat Obre PDF 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
Ciència i Tecnologia dels Materials Obre PDF 6 Obligatòria
Estadística Obre PDF 6 Obligatòria
Expressió Gràfica Obre PDF 6 Obligatòria
Física II Obre PDF 6 Obligatòria
Matemàtiques II Obre PDF 6 Obligatòria
Tercer quadrimestre
Empresa Obre PDF 6 Obligatòria
Matemàtiques III Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes Elèctrics Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes Mecànics Obre PDF 6 Obligatòria
Termodinàmica i Mecànica de Fluids Obre PDF 6 Obligatòria
Quart quadrimestre
Control Industrial i Automatització Obre PDF 6 Obligatòria
Organització de la Producció Obre PDF 6 Obligatòria
Resistència dels Materials Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes Electrònics Obre PDF 6 Obligatòria
Tecnologia Mecànica Obre PDF 6 Obligatòria
Cinquè quadrimestre
Enginyeria de Materials Obre PDF 6 Obligatòria
Enginyeria Fluidodinàmica Obre PDF 6 Obligatòria
Enginyeria Gràfica Obre PDF 6 Obligatòria
Mecànica de Sòlids Deformables Obre PDF 6 Obligatòria
Mecànica i Teoria de Mecanismes Obre PDF 6 Obligatòria
Sisè quadrimestre
Cinemàtica i Dinàmica de Màquines Obre PDF 6 Obligatòria
Disseny de Màquines Obre PDF 6 Obligatòria
Enginyeria Tèrmica Obre PDF 6 Obligatòria
Metodologia, Gestió i Orientació de Projectes Obre PDF 6 Obligatòria
Teoria d'Estructures i Construccions Industrials Obre PDF 6 Obligatòria
Setè quadrimestre
Components i Vibracions en Màquines Obre PDF 6 Obligatòria
Optativa I 6 Optativa
Optativa II 6 Optativa
Optativa III 6 Optativa
Optativa IV 6 Optativa
Vuitè quadrimestre
Optativa V 6 Optativa
Treball Final de Grau (TFG) 24 Obligatòria

Optatives curs actual

Optatives a escollir ECTS TR DA
Tardor
Fabricació Assistida per Ordinador Obre PDF 6 X
Construcció i Arquitectura Industrial Obre PDF 6
Modelització i Simulació de Sistemes Dinàmics Obre PDF 6 X
Anglès empresarial Obre PDF 6 X X
Gestió de la qualitat i de sistemes QSSMAObre PDF 6 X X
Prevenció de riscos laborals Obre PDF 6 X
Primavera
Disseny Assistit per Ordinador Obre PDF 6
Anglès empresarialObre PDF 6 X X
Gestió del Manteniment Obre PDF 6 X X
Recursos energèticsObre PDF 6 X

TR: Optativa Transversal
DA: Assignatura amb Docència en Anglès

* Veure el pla d'estudis en format taula 

Els crèdits optatius es poden obtenir cursant assignatures optatives o per altres vies.