Comparteix:

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat és un sistema que es va actualitzant constantment desprès del seu vuitè any de funcionament.

 

Durant el curs 2018/19 s’ha elaborat l’informe de seguiment de centre de tots els graus i màsters de l’EPSEM, que ha estat lliurat al Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) i posteriorment a l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya(AQU). Aquest informe està disponible a: https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/VSMA/s-seguiment/informes-de-seguiment-de-les-titulacions/InformeSeguimentEPSEM2017nov18.pdf

 

Continuant amb el procés d’Acreditació del Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals, a l’octubre del 2018 es va produir la visita a l’Escola de la Comiss d’Avaluació Externa (CAE) formada per quatre membres externs a l’EPSEM i un representant de la AQU. Durant la visita del CAE a la nostra Escola, es van realitzar entrevistes als diferents col·lectius implicats en la titulació objecte d’acreditació (professorat, estudiants, PAS, graduats i ocupadors dels graduats). Finalment, al gener del 2019 la CAE va presentar el seu informe definitiu en el que es considera acreditar aquest Màster Universitari i que està disponible a: https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/VSMA/4315493-acreditacio_enginyeria-dels-recursos-naturals-1.pdf

 

Els procediments simplificats del SGIQ de l’EPSEM van ser aprovats a la Comissió Permanent a la seva sessió d’abril de 2019 i estan disponibles a:

https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat/sgiq/procediments-sgiq-2019

 

Juntament amb aquest procediments, es van presentar els quadres de responsables de cada procediment i dels indicadors de cada procediment. Aquesta documentació també està disponible a:

https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat/sgiq/responsables-dels-procediments.pdf/view

https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat/sgiq/quadre-indicadors.pdf/view

 

Continuem col·laborant amb “Qualitat en xarxa a la UPC”, participant en els grups de treball i en les diferents sessions plenàries que s’han portat a terme durant aquest curs, concretament el Febrer de 2019 a l’EPSE de Barcelona i el Juliol de 2019 a l’EPSE de Vilanova i la Geltrú.

 

Al final del quadrimestre de primavera 2019 s’ha realitzat una enquesta de satisfacc i acollida dels estudiants que han iniciat els seus estudis de Grau a l’EPSEM.

La Declaració de la Política de Qualitat de l’escola i tota la documentació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat es pot consultar a https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat i els protocols de verificació dels estudis i els informes de seguiment, modificació i acreditació es poden consultar a https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/VSMA