Comparteix:

Acreditació de les titulacions

El procés d’acreditació de les titulacions oficials que s’imparteixen en un centre és una part en el marc de l’estratègia de millora contínua de la qualitat de la universitat.

Els programes formatius de l’Escola, per poder continuar impartint-se, hauran d’haver estar acreditats positivament un cop s’hagi comprovat que el pla d’estudis corresponent s’està duent a terme d’acord amb el seu projecte inicial:

  • Graus: abans de 6 anys a comptar des de la seva verificació o darrera acreditació.
  • Màsters: abans de 4 anys a comptar des de la seva verificació o darrera acreditació.

Per assolir una acreditació positiva és imprescindible que cada titulació compti amb els informes següents:

  • Els informes de seguiment de les titulacions que els agents previstos en el SGIQ de cada universitat hauran anat generant i lliurant a AQU Catalunya
  • L’autoinforme d’acreditació de la titulació elaborat pel comitè d’avaluació intern (CAI)
  • Els informes d'avaluació que anualment pugui haver elaborat AQU Catalunya sobre els informes de seguiment esmentats.
  • Els informes d'avaluació externa de les titulacions emesos pel comitè d'avaluació extern (CAE).

Les acreditacions dels títols oficials seran emeses per la Comissió d'Acreditació corresponent que constitueixi AQU Catalunya.

 

Informes relacionats amb l'acreditació

TitulacióAutoinformeInforme AQU
Grau en Enginyeria d'Automoció
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Autoinforme 2015 Informe AQU
Grau en Enginyeria de Sisteme TIC

Autoinforme 2022

Autoinforme 2015

Informe AQU

Informe AQU

Grau en Enginyeria Mecànica Autoinforme 2015
Informe AQU
Grau en Enginyeria Química Autoinforme 2015
Informe AQU
Grau en Enginyeria Minera

 

Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals Autoinforme 2018
Informe AQU
Màster Universitari en Enginyeria de Mines

Autoinforme 2021

Autoinforme 2017

Informe AQU

Informe AQU

Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient Autoinforme 2018
Informe AQU