Comparteix:

Serveis Informàtics

En la memòria d’aquest any es vol remarcar:


Canvi de model d'organització intern de Serveis Informàtics:


En quan a sistemes d’informació:

 • Manteniment i suport als Sistemes d'Informació ja existents a l'escola (Web, Borsa de treball, THOR, Reserves d’espais, etc..)
 • Manteniment i creació de formularis per a usar a la plataforma ODOO, per tal de poder fer mailings i tractament de dades
 • Automatització de la creació de les matrius de progrés
 • Suport a la creació del webs de Smart Sustainable Resources i Observatori de la Recerca a la Catalunya Central
 • Creació d’una nova web per a l'Exploratori dels Recursos de la Natura i traspàs de la informació de l’anterior
 • Creació de webs: SAVEnergy i GREMS


Infraestructures de xarxa i telefonia IP:

 • Instal·lació segona línia de comunicacions amb la BCUM exclusiva per la WIFI
 • Posades 12 impressores de xarxa passades a rang privat per qüestions de seguretat
 • Compra de 5 switch’s DELL (Platic-2018) per substituir els CISCO més vells
 • Instal·lació de 9 punts de xarxa per les noves reubicacions en la zona d’automoció i museu de geologia
 • Baixa de tres línies de telèfon no utilitzades.
 • Alta d’una nova línia per a nou personal
 • Substitució de tres telèfons analògics per telèfons IP.


Sistemes:

 • Actualització dels servidors: sistema i programari
 • Canvi de la cabina de discs de les còpies de seguretat


Multimèdia:

 • Creació vídeo per acte de graduació i suport a l’acte
 • Suport a videoconferències

 

Aules:

 • Manteniment i actualització de les màquines de les aules docents, les aules INFO, els laboratoris i la BCUM
 • Instal·lació equipament àudio aula INFO1


Participació en grups de treball UPC:

 • Grup definició requeriments de la videoteca UPC
 • Grup definició estàndards audiovisuals UPC
 • Grup de treball de PETIC (pla estratègic TIC)


Control del Servei-Indicadors (2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de GN6 s’han registrat i resolt 1341 incidències, augment degut en part al nou model de funcionament.

Resolts 31 AVISA! des del setembre.