Comparteix:

Accés i tràmits

Requisits generals:
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Criteris d'admissió:
 • Expedient acadèmic.
 • Experiència en l’àmbit de la recerca.
 • Coneixement d’idiomes.
Preinscripció:

Període de preinscripció obert.  (Consulteu els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic)

Com es formalitza la preinscripció?
Documentació que cal presentar:
 • Estudiants titulats a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
  • Currículum Vitae
 • Estudiants titulats en centres adscrits de la UPC o altres universitats de l'Estat Espanyol
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
  • Currículum Vitae
  • Títol que dóna accés al màster o el comprovant de pagament dels drets d'expedició del títol
  • Certificat acadèmic oficial (firmat i segellat) on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i número de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l'estudiant.
 • Estudiants titulats en universitats o altres institucions estrangeres d'educació superior
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
  • Currículum Vitae
  • Títol que dóna accés al màster o el comprovant de pagament dels drets d'expedició del títol amb la corresponent homologació
  • Certificat acadèmic oficial (firmat i segellat) on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i número de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.
  • Declaració d'equivalència de la nota final de carrera del títol d'accés. Aquest document s'ha de sol·licitar a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació Espanyol (tràmit Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros > botó Acceso al Procedimiento). S'ha de presentar datat i signat a l'apartat 9 Declaración responsable del Ministeri d'Educació Espanyol.
Matrícula:
Com es formalitza la matrícula?
És imprescindible portar tota la documentació d'accés al màster original i legalitzada els dies següents a la matrícula.
Legalització de documents:
Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.