Comparteix:

Pressupost

 

Origen dels recursos

Import

Assignació UPC per funcionament 2016

     39.076,93 €

Romanent 2015*

       9.404,50 €

Assignació per Equipament Docent

     66.102,00 €

 

 

D'activitats de l'EPSEM

 

Cessió d'espais

       5.123,93 €

Convenis Cooperació Educativa

     38.487,79 €

Càtedra ICL (Iberpotash)

     10.000,00 €

Aportació extraordinaria ICL

     15.000,00 €

Aportació extraordinària DENSO

       2.550,00 €

 

 

Total

   185.745,15 €Destí dels recursos

Import

Administració

     20.434,33 €

Docència

     19.481,51 €

Pla de promoció

     21.063,29 €

Inversions en equipament docent

     94.743,42 €

Inversions en equipament informàtic

     12.784,48 €

Varis

       2.238,12 €

Instal·lació molí de Boles

     15.000,00 €

 

 

Total

   185.745,15 €

 

*Romanent generat pels convenis de cooperació educativa cobrats amb el pressupost tancant