Comparteix:

Avaluació

Acabada la presentació el tribunal podrà deliberar. Posteriorment, cada membre del tribunal qualificarà el treball de manera individual d'acord amb taula 2 de la rúbrica. El director o directora també aportarà part de la qualificació segons la taula 1 de la rúbrica

La mitjana aritmètica de les qualificacions aportades per cada membre constituirà la qualificació del tribunal. La qualificació del treball serà la suma ponderada de la qualificació del tribunal i la del director o directora segons els pesos que estableix la rúbrica

Si la qualificació final és superior o igual a nou, el tribunal pot proposar el treball com a candidat a ser qualificat amb matrícula d'honor. 

  

Avaluació de les competències genèriques en el TFG.

L'escola determinarà d'ofici si l'estudiantat ha d'avaluar la competència transversal en "tercera llengua" conjuntament amb el TFG. Si fes falta avaluar-la, ho comunicarà a l'estudiantat i al tribunal, si és el cas, caldrà escriure la memòria i fer la defensa en anglès. 

Per a totes les competències genèriques no assolides en les assignatures del grau, l’estudiant podrà demanar, quan faci la inscripció del projecte, l’avaluació del nivell 3 de les que desitgi. La manera d’avaluar aquestes competències estarà a disposició dels membres del tribunal avaluador.

Document per avaluar les competències: Annex4 - Informe dels membres del tribunal del TFG