Comparteix:

Elecció del tema

El TFG/TFM es podrà realitzar segons una de les modalitats següents:

a) Treballs proposats per les àrees de coneixement amb docència a l’Escola. Accés a l'aplicació
b) Treballs acordats entre el director o directora  i l’estudiant. Accés a l'aplicació
c) Treballs proposats per altres centres universitaris de l'estat o estrangers en el marc d'algun programa d'intercanvi i/o doble titulació.
d) Treballs proposats per empreses o mitjançant un Conveni de Cooperació Educativa o equivalent. En aquest cas, l'estudiant haurà de registrar el conveni amb l'empresa. Consulta la informació aquí

En qualsevol dels casos, és l’estudiant el responsable de buscar un projecte que s’adeqüi als seus interessos. Pot buscar si algun departament proposa llista de projectes o parlar directament amb un professor o professora de l’àrea que li agradaria treballar. Pot parlar amb el coordinador o coordinadora de titulació si necessita orientació general.


El director o directora del TFG/TFM ha d’estar adscrit com a PDI a l’EPSEM (excepte per la modalitat c). En els casos que sigui justificat, hi pot haver un codirector o codirectora. Aquest pot ser PDI adscrit a l’escola, a altres centres o universitats.


El TFG/TFM es podrà realitzar individualment o en equip, segons el criteri del director o directora, en funció de la seva complexitat i la dedicació exigida. En cas que es faci en equip, cada estudiant ha de ser responsable d’una part ben definida i la seva autoria ha de quedar clarament reflectida en la memòria. Tanmateix, cadascun dels integrants de l’equip han de conèixer en profunditat la totalitat del treball.