Comparteix:

Lliurament i defensa

Lliurament  i validació del TFE

La documentació del TFG/TFM constarà, com a mínim, de la memòria del projecte, que es lliurarà en format pdf. Aquesta inclourà, a part del document, un resum del projecte en l'idioma de la memòria i un resum en anglès. Si el treball ho requereix, es podran lliurar altres documents com annexos, plànols,... S’adjunta un format orientatiu en Word pel TFG/TFM i també un format orientatiu per la memòria en LATEX i unes recomanacions que l’estudiant pot adoptar o simplement utilitzar com a guia. 

En el període indicat per al lliurament (veure calendari acadèmic), ja es pot dipositar el TFE per tal de ser validar per al director o directora:

IMPORTANT: Per la convocatòria de juny 2024, qualsevol canvi de dades (títol del TFE, descripció o nom del director o directora, tutor o tutora) s'ha de fer a través d'instància per "e-secretaria" màxim el dia 5 de juny.
Defensa

El tribunal constarà de 3 membres:

  • el president o presidenta
  • el vocal primer
  • el vocal segon,

escollits entre el professorat de l’escola. El director o directora del TFE no pot formar part del tribunal. Són elegibles com a president o presidenta i vocal primer el professorat dels àmbits temàtics que declara el treball, i com a vocal segon el professorat dels diferents àmbits temàtics. En el cas del TFG, el president o presidenta i el primer vocal del tribunal hauran de pertànyer al professorat que imparteix el grau corresponent. En el cas del TFM, el  president o presidenta i el primer vocal del tribunal hauran de pertànyer al professorat que imparteix el màster corresponent.

L’escola nomenarà d’ofici el tribunal de cada treball immediatament després d’esgotar-se el termini administratiu de modificació de matrícula. En aquest moment s'assignarà d'ofici la data, hora i lloc de l'acte de defensa del TFE, que es comunicarà a tots els afectats, tanmateix, la mateixa informació així com l'estudiant, el títol del treball, el resum i tribunal serà publicat i es comunicarà a tota la comunitat de l'escola. 

Els membres del tribunal seran donats d’alta a l’aplicatiu AteneaTFE, de manera que podran disposar de la documentació del projecte en el moment en què l’estudiant faci el lliurament.

Durant la defensa del TFG/TFM, l’estudiantat disposarà aproximadament d’uns 25 minuts per fer la seva exposició. Pot disposar d’uns minuts addicionals per fer una demostració, si escau. Seguidament, els membres del tribunal podran fer preguntes. En tot cas, l'acte de defensa no s'allargarà més de:

  • Cinquanta minuts en el cas dels TFG
  • Seixanta-cinc minuts en el cas dels TFM