Comparteix:

Compensació econòmica i despeses de gestió

  • En compensació per la pràctica realitzada per l'estudiant, l'empresa es compromet a pagar-li directament una quantitat, en concepte de borsa o ajut a l'estudi, que es fixa en el moment de signar el conveni.
  • L'EPSEM ha establert que el preu mínim per hora de pràctiques serà de 8€ i el preu màxim serà de 20€. 
  • Cal aplicar una retenció sobre l'ajut a l'estudi que rep l'estudiant en pràctiques, en concepte d'IRPF, segons determina la normativa fiscal i laboral vigent. Per a més informació podeu consultar el web de l'Agència Tributària i la quota de la Seguretat Social, si s'escau.
  • L'entitat col.laboradora està obligada a adonar d'alta l'estudiant en el règim general de la Seguretat Social sigui quina sigui la modalitat del conveni, en el cas de convenis de pràctiques curriculars cal donar d'alta l'estudiant però la quota de la Seguretat Social està exempta de pagament.
  • L'entitat d'acollida haurà d'abonar a la UPC en concepte de fons per cobrir el manteniment del servei i despeses de gestió, el 15,7% sobre el total aportat com ajut a l'estudi, al qual haurà d'afegir l'IVA corresponent. Per fer-ho possible la Universitat emet un factura amb aquest concepte i la fa arribar a l'empresa de manera digital.