Comparteix:

Protocols i seguretat

Cal que l'empresa informi a l'estudiant sobre els aspectes i protocols de seguretat i salut, protecció de dades, assetjament, igualtat, etc. que puguin ser necessaris.

S'ha de posar a disposició de l'estudiantat els equips de protecció individual escaient i la informació necessària per tal que puguin conèixer com fer-los servir adequadament.

 

La Guia d'Acollida als Estudiants de Pràctiques Externes s'ha d'emplenar i signar (per part de l'empresa) i l'estudiant l'ha de retornar per Demana.