Comparteix:

Modalitats de pràctiques

Existeixen diverses modalitats de pràctiques externes que impliquen una regulació i gestió diferent segons el cas. Les pràctiques externes poden tenir un caràcter curricular o extracurricular i desenvolupar-se amb una entitat col·laboradora nacional o internacional. També implica un tret diferencial si es tracta d'unes pràctiques realitzades en el marc d'uns estudis de grau, de màster o de doctorat.

    Avís: No es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars per pràctiques curriculars.

L'estudiantat haurà de prendre la decisió en quant a modalitat en el moment de sol·licitar les pràctiques i abans de formalitzar el conveni ja que, un cop signat, no és possible fer modificacions en aquest sentit.

Pràctiques curriculars:

 • Estan configurades com activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis i els crèdits a matricular per les pràctiques a l'empresa són optatius.

 • No són aplicables als estudis de doctorat.

 • La dedicació dependrà d'allò que determini el pla d'estudis.

 • En quant a l'adjudicació de les pràctiques, les escoles o facultats prioritzaran les pràctiques curriculars davant les pràctiques extracurriculars. 

 • És obligatori assignar un tutor acadèmic o tutora acadèmica. 

 • Es podran realitzar tant en entitats col·laboradores com a la pròpia UPC.

 • La seva avaluació serà amb una nota numèrica i descriptiva, computarà per la nota mitjana i se'ls aplicaran les mateixes normatives que per a l'avaluació d'una assignatura, tant pel que fa als drets i deures de l'estudiantat, als documents d'avaluació a emetre i els mecanismes de reclamació.

  

Pràctiques extracurriculars: 

 • Per a la seva realització haurà d'existir una matrícula vigent.
 • S'incorporen al Suplement Europeu al Títol o al Document d'Activitats del Doctorat.
 • Hauran d'estar directament relacionades amb els continguts del pla d'estudis o del projecte de recerca vinculat a l'elaboració de la tesi.
 • Es recomana que la durada mínima no sigui inferior a 180 hores.
 • És obligatori assignar un tutor acadèmic o tutora acadèmica.
 • Es podran establir limitacions, o fins i tot denegar la possibilitat de realitzar pràctiques externes extracurriculars, en funció del rendiment acadèmic de l'estudiant/a.
 • En cas que es tinguin matriculats els últims crèdits de l'estudiel conveni haurà de finalitzar el dia que es reuneix la Comissió d'Avaluació (es recomana consultar el calendari acadèmic).
   

 

Pràctiques vinculades a TFE (Treball Final d'Estudis): 

 • L'estudiantat pot realitzar el seu TFE a les instal·lacions d'una empresa, excepte en els casos on la normativa específica de cada escola o facultat ho reguli de forma diferent.
 • El projecte formatiu de les pràctiques i el projecte de realització del treball final d'estudis han de ser coincidents i l'estudiant/a haurà de matricular el TFE o estar gaudint d'una ampliació de termini regulada en la Normativa Acadèmica Genral de Grau i Màster - NAGRAMA
 • El conveni finalitzarà el primer dia del període ordinari de defenses del TFE (es recomana consultar el calendari acadèmic i posar-se en contacte amb Gestió Acadèmica per resoldre qualsevol dubte).

 

Durada i dedicació:

 

TITULACIÓMÀXIM D'HORES DE PRÀCTIQUES CURRICULARSMÀXIM DE CRÈDITS A RECONÈIXERMÀXIM D’HORES DE PRÀCTIQUES (CURRI + EXTRA) EN TOT EL PLA D’ESTUDIS
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 360 12 1800 (màxim 900 x curs acadèmic)
Grau en Enginyeria Mecànica 360 12 1800 (màxim 900 x curs acadèmic)
Grau en Enginyeria Química 360 12 1800 (màxim 900 x curs acadèmic)
Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge 360 12 1800 (màxim 900 x curs acadèmic)
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC 360 12 1800 (màxim 900 x curs acadèmic)
Grau en Enginyeria d'Automoció

750 Que poden realitzar-se en un únic conveni de 750 hores o bé en dos convenis

un de 300

i un altre de 450 hores

30

12

18

1800 (màxim 900 x curs acadèmic)
Màster Universitari en Enginyeria de Mines 300 10 900
Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals 600 (només extracurriculars)