Inscripció/Registre del TFG

L’estudiant ha d’entrar a e-secretaria, entrar a Projectes, treballs i tesis i clicar Nou registre.

 

 

Un cop fet això, s’obre una pantalla nova on s’ha d’entrar obligatòriament el Títol del treball i una breu Descripció.

Si feu el projecte en una empresa, a la casella d’Observacions, indiqueu el nom de l’empresa, el sector i el nom del tutor que tindreu allà.

Si necessiteu que us avaluïn alguna de les competències genèriques, a la casella d’Observacions, indiqueu quina o quines. Si es tracta de la tercera llengua, indiqueu que el TFG es farà en anglès.

Al camp Assignatura, ja surt directament Treball Final de Grau i no cal que feu res.

Al camp Modalitat, trieu la que convingui: Centre, empresa o mobilitat.

  • Heu de triar l’opció A-Centre si feu un projecte que ha proposat el vostre tutor o l’heu proposat vosaltres (d’acord amb el tutor) i el feu a l’escola.

  • Heu de triar l’opció B-Empresa si feu un projecte en una empresa i també teniu un tutor d’allà.

  • Heu de triar l’opció C-Mobilitat Centre si feu un projecte en un centre a l’estranger dins un programa Erasmus o un altre programa.

  • L’opció D-Mobilitat Empresa no és habitual, probablement no l’haurà de marcar ningú.

Seguidament, cliqueu Seleccionar tribunal.

 

Un cop fet això, s’obre una nova pantalla. Allà s’ha de seleccionar a quin Departament pertany el vostre director del treball. S’obrirà una finestra amb diferents departaments i l’haureu de seleccionar. Pregunteu abans al vostre tutor a quin departament pertany.

 

 

Un cop entrar el departament, entreu només el nom del vostre director i codirector si en teniu.

 

 

Un cop fet tot això, ja podeu seleccionar i després guardar les dades.

El fet de fer el registre implica que, un cop validat pel tutor, la matrícula del projecte es farà de manera automàtica des de secretaria.

Si un cop iniciat el projecte es volés fer algun canvi (títol, tutor,...) caldria comentar-ho al tutor i seria ell mateix qui faria la petició del canvi.